Entries

rloimnosrlmowaromowasjuuniyakuen juunuyokuyen jiiniyokugohantabeasasetekurerukamosinnaisidak
iabesase kouijanakukiyo
hataraite,kaseedettekoto yooinokoto kutimadehakobukooioimaisinaiimisinaahnihogons


sansetume magenaakanjinooteetekke
zhitiyubikarakobuimade maiya nigiitteatede eetohs daiitikansetumage
kookisindemitesimaukamokookisinnimakenaiyouninaritaioyohneeehhhdakbbnetekhiradeyokoosiyosete dde spigsodrejemeggecherrnmakonsdetteitumonokotoninarundarokadaglucuterbernah
anlsobplewamur sber

sorejah/aa/a tuhuuuhninattemo darelkaramo dojounsarenaiyoo dak


doobutunosigaioyokutebererunedkokura
gaijanaihh hh
sikamo kakou tchourisiterusinekuunowa


tabemoo sukunantokinemuruhueruyoonakiisurusje


kikoutowakatetekikoutyarunowalkijinjanainokasikasisonoisikiwa kijunganasasugis
a dak i je


taikutusitarayarukotoyamekabetusurukayasumubekikanotoje


munenoaiteru betuni tokaiinagara
miteruwayo dak
miruna
minakyasitureenaguraino dak
niihai naomi
omaenotamieni haiteruwakejanaa sonnnanjanee


pers o less b birma a atumenohondsassidana


aitegabukinadiodeattoniyuuseenara jikankaketutuerumkonwasemekatterukotokotoonaj8da


kaabiirokkuzeronwasokonasiniomosiroikanjidenaaahharprggamemutyaburidtbusmutyaburi
hanasiohurukyandojikkougokidetyuuisamannsnakeitoonomarinabijinnsponsosokasidojikodojikkoka


tukiattenaakarahomskarawajosiwakasasikaintensinaanandayionalsvelolis


sanbonshoobuipponkatidenihonmewamaketemitokukatteyuuyoyuudejituryokushoobuni


korenikansitewa miterudakesikadekinajeteyuutokomade ga netadesumne hh otrejeo yattasjoseeda ttehh hrshijoonikoogekidatoomou
klokensber
kawasiwaza iuitegasoougoiterutoki kimariwazatoieru
koogekitekinahanasidesu
ugoki yomu
kawaiionnanokogayokkattagakugeekyaraerabuidkyanasgayaloftijoseegaiioiibed asapons

joseedoosinonagurrdpon ooisore hrintentionalsitturasiina doosinonaguriais


taisenriyuu kyantinoi ainikita de tyo situmonnikotaereteanaa
kyangagatituyoonattoote
dokokarakimasitaka /tiikimeide de arukara
jitakukara wadakaradokonanda tte yuu hanasi ni naru waraeruka sore wa


yuttakotosugujissen gaadonoumaa kyan tueehh a kakugeeh


aru dak
iiotonaninattanaatteshunkan
iiionnaninatanaahhhttesyunkan


sargent ser


inui inyuiyoukoyokyuko


tosihamoikanaoonago
onna tohwaiwanaa rteikei ka kant youko ka hhcatfi honkinimnattekawaisoon dnipowakueakukitaikaesetyyyuubewkikasarewaspredetanosinfdakotoninarunokanootekiniwadooyuukotodarohhjegdik


namakuriimu namekuriimusu


seiritekihukaikan o eru dak

o ataeru wa mono no hou
hhmidleminchi korewahaaflminchikamidium tyuukan ga hanbun nio han i sde sujosseenisiturei tchintchins i kanpaisakesna
kizukaubeki frhommeba haha soyubunkade
hanpatuwa daseinkara
wa neeka tokuniwa hh je
katin gurasu katyan de kanpai nmojidoori d zh fr s normael b qqnon rr kway
tinsuru
otintin ga h yamete ribaavu dak


donnani suguretayokutukau gooseigo
goposei
ha sozaigaattenokotodaga
zoogoni onajihodonikatigaaruto
saikinwakangaehajimemasita
bunnkaisitatokinoyoosoto
participant
partopreni
nazottadakejaneekA
SORYAA ARAYURU SOKUMAENGAARU
KOTO NI
DOOKIRUKAWA
SIKASI
BUNKA GA ONAAJIJANEETO HOSYOOWADEKINAAANA RIKAIRYOKU TUKAIYASUSA
SAONOYOPUSO GA KAKONOMONODATTARI AMARITUKAWARETEINAKATTARIDE
SOKOSOKOSIKA WAKARENAITTEUUGENJOU
NIHONGAOOEINE
de mattaku ryakugo gekeingamieneaaa gooseisaretagoto
imamadenoto
yoosomo
yoihito
tomodatitohaseesitenaimono
yoiutanado atarasikukumaretago
dore oeracsionner ka
nanka atarasiino ssassato hurukunare tte anteisiro tteomowanaidemonaoiseeritekini
na
de tukaiyasukusitekujegmesslu.baakkensnanka nandattaka wasuretyaatan hh dakedoo are aredayonee hh
aa sugoui nn dattanowa hhhhehe oboeterundakadona daksanjikannanteminakuteiiyo somsdak
sanjuppundaokoroka sanpunmo
to san de tunagetekuru
midokoro ga naayo tte hh lucceluchyoobanno warusagasusamajiindakedo dak a eigasu


denga deeennn d norissu


haija tyoko ret oh dak s i eta hier s givyounas


sirssignorbashotterend


sooyuu sooyuu no nan da nanka aru yo ne arunokayo hh dKAdak
コピー (2) ~ xgrloimnostrekstoca. /cya. cha. / chya. zy zha zya zya. pya.
phya. bya. mya. lya.

ca. cha. zha. nya.
pya. phya. bya. mya.

hnga. hnya. hna. hma.
hla. hva. sya. sya.

kva. khvca. gva. ngva.
sva. shva. zva. nyva.
tva. thva. dva. dva.
nva. pva. phva. bva.
bva. mva. jwa. jwa.
lva. zcva. /zcwa. hva.


hmya. sya./hlya. sya.

cva. chva. zhva.

cva. chva. zhva.

cva. chva. pywa. pyva./pva.
mywa./(mva.

hnyva. hnva. hmvqa. syva. hlva.

hmya.myao' kita , hoku hougaku


ka. kha. ga. /ga./ nga.
sa. sha. za. za. nya.
/ta. tha. da. da. na./
ta. tha. da. da. na.
pa. pha. ba. ba./pha. ma.
ja. ja./ra. la. wa. zca.

- ha. /la./ «a. -JOSIHUZOKUGONOTABGUIGA TANOGO NI TUKUTOKI HOOHUNIARU

SHQJA_ SENSEI + KA. GA
SHQJA GA.
SHAJA_ GA.

khale: kodomo ko o
khale: go_
josi huzokugo de kono yoo naranu mopno ari
khale: taon sae

khale:-taon kodomosae

honsho de yuuseika go o () ni ire, ka.(ga.) no yooni simasu

yuuseika okosanai « no baai
phana' kutu, zoori shaen
phana'shaen kutuya

lai' ka.
lai'ka. tega
nihongo ta ga inada
ko ga hutago to da gio ni naru genshou
ga onajiku biruma ni mo aru
musei haretu ya masatuon haga yuuseion haretu masatu to koutaisimasu yuuseika

-» « de kawari
p, ph « b
t,th « d
c,ch«zh
k,kh«g
sc«zd
s,sh'z z,zh«z

gendou ga okiru jouken
go ga kuttuite hukugou hgousei sita toki
thqmin: gohhan
shaen_ mise
thqmin:zaen shokudou

sai'ku_ kami pan: hana

sai'kuban_ buugenbiria
seityooo tomonawazu karui onsetu
keisei
a ga tyuuzetuka sitamono birma sika arawarezu
aimai ni a to hatuon
keisei wab gomatu zettigomatu ni arawarezeu

zqga: kotoba
nãga: ryuuou

zqni_ tuma , husai, okusanmassiin wa n to ~ _ ' no hutatu desu ari

' ga tuita onsetu wa tuneni takaku mijikaku hatu onb desu
dotira no massionmo
tukukoto dekiru boon no kagirerete imasu
subete no kumi awase wa
massion ga tuita buon wa tangdoku yori kotnari sukosi masu
i u wa kuti no hiraki aki ga hirokunari big bokk di eng no i u ni tikaku hatu on desu

massion n wa ~ bionka suru youso
saigo o bionka boin simasu
'in: mizuumi

min: ou
phaaun ikada
thaaun keimusho
shaain mise
naain ngan kuni
la:n miti
shan_ kome
«ein ie

'qmein. meirei
joun: jimusho
moun. o'kasi
kun: kinma
zun: saji, supuun

'to no kumiawase

aqq toka waqq toka no youryopude
saigo iki o tomemasu
massion de owaru onsetu mittu no seityou ganaku koreo hito ni yotte wa dai yon no seityou to kangaeru koto mo arimasu

sai« kikoa
sai'
lai' te
'aau' sita
zcaao' nomu
tae' biru
mae' orokana
'a' hari
na' seirei. kami
'ei' neru
shei' yagi
'ou' renga
'q
'âyou'
'qjou' ningyou
chu' nugu
lu' jiyuu ni naru

gaireigode ' demo hikuku hatuon nomo ari
'ao'toba 10gatu
tai'kqsi takusii
dao'ta_ hakase

hakusi


boin
boon
tyootan no kubetu simasen
a o aa
w
va
wa. hutotteru
sa_ tegami
i
shi_ abura
di_ kono
zentaitekini nagai seityou o hyougensuru jikan ga boins
khu imomusi
shu. shou
e
ne_ taiyou
'âme_ okaasan
ai E
nai: inaka
jai: keisatu

au O
khau_ yobu yobikakeru
mau: tukareru
kho_ hato
mo: ten, ame,/ ame


kaisiion
v to j desu
pvai: maturi fesu
nva: usi
cvai: suigyuu
phja goza
mja: ppo
mji: mago

y w
pwee
nwa:
cwee
phya
mya
myi
v
va:
w
wa_
wa
wa: take
hva
hw
hva w.Ç ª wºw
hve.jan: hurimawasu
j
ja_ hatake ba
ja: kayui
la. tuki
le_ kaze
hl
hla. utukusii
hle: hune
ra sitaosaoraseta sakuyougo nisika tukwazu birmajin mo l de hatuon suru koto ooi

re_di_jo_


ie a
se non

ie
i ha e

ai/ a e
ue
so
u
au ha a'ubion
ma
ma_ katai
mi: hi honoo
hm
hma_ tyuumon suru ryoori
hmo kinoko
na
na_ itai
ni_ akai
hn
hna_ hana noozu
hni' tosi
ny
nyi_ otouto
nya usootuku
hny
hnyo kogekusai nioi
hnya' hasamu
nga_ ore
nga: sakana
hnga: saka kariru kasu
hngai' tori


s
sa_ tegamo
sa: tedberu
sh jitu o iu to saikin wa birumajindemio s to sh no kubetu sinai hito ga hueta, goikokujin ga kotosara kubetu wa hituyoonaidesu.
sha: sio
shu. shou / puraizu

z
za_ti. kokyou
ze: sijou
cy nihongo no sha c,/
cy
sy cy
sya_ bero sita
ha
ha: mono
ho_ anp


P,p pa yori iki o dasanai youni
pa_ hukumu
p'an: hana
Ph,ph nihongono pa yori iki o dasi te hatuon
pha_ kouri gyoori
phan: toraeru
B,b
ba_ nani
bai: ahiru

t
ta_wun_ sekinin
tu_ ha/si
th
tha: oku
thi takarakuji
d
da_ kore
da: naihu
c tc,/
ca_ hasu
caau' isi/
chan: samui
chaau' 6
sh dz,/
zha_man_
zhoun_ komugi
ka
ka: kuruma
ko: 9
kha
kha: kosi you
khu imomusi
g
gaaun: atama
gu doukutu dookutu
zc ,t t .t masatusasedu haretu de th d eng.
zca: musuko
zd
zdo. mâ hou' mosiku wa d bungio
' seimon heisaon
nuihongo no agyou ni mo jidooteki ni tui te imasu
a o kugitte nikai yuu toki no nibanme sai sho no oto desu
toosion wa zenbu de 34 arimasu.

mukion yuukiioon k no kubetu ari

kore zokusu wa p,t,c,k,s de yuukion ni ph,th,ch,kh,sh dewsu


kamikire sihen o kuti no maeni o tisshu nado
de
iki de kamikire gbahotondo yerenaitoki wa mukion
hagesiku yure ba yuukion de su rensyuu

museibion hm.hn,hny, hng wa m,n,ny,ng ga museikasita, dedasi no bubun ga sukosi

l to hl mo yuusei musei no kubetu desu
birumago no kihongo wa ooku itionsetu kara dekiteite, itionsetu wa
omomune
C1(C2)V(C3) toiu koozoo de ni seityooga kabusaru katati de dekiagatteimasu.
C1 wa toosiin
C2 wa kaisiin
V wa boon desu
C3 wa massiin desu.

Myi^n

myi'n uma

m ga toosiin
y ga kaisiin n ga massiin

^ wa seityoo desu.
kono miitu no kubetu wa hatu on mo ji no setumei ni bebri desu.


seityoo no mittu

kakoutyou


KA. ODORU
LA. TUKI

MA. SASAERU

TEITYOO

HIJKUKU
TAILA NI HATUON
LA
LA_ kuru

na_ itaki

ma_ katai

koutyou


takaku taira no ni hatuon
na: yasumu

sa: taberu
nha sakana/ nga:

japoneclassica wa i ni oto de i hi wi nado ga regen dfai no ot to tango goto tukaiwakemasu.

koreto onaji koto wa biruma go ni mo atehamarimasu.language murma Myanmar
bâma ma_

myanma / myâma

nohutatu

koogoteki

bungoteki notigai gurai de sika naidesu.ko (go) noyooni kakko nai wa yuuseikasita hatuon desu.

bai lo / balo no surassyu de wa notiramo aru koto o hartuonsimasu.tesxt:xgrloimnosText:grloimnos
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/714-4f736b41
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索