Entries

xt;: lonblonbnb

sologotoroodososodafas


-
かん おん
とか
ご おん
とか
そろえるとかかのくに で そおゆ
う いいかた に は
ならない だけ で だがりゆうとしては
かんさい と かんと
う わ を にほんじ
ん が まぜるか な
はなし なんで

かんじ の つかいか
た としては これで
よい
じゅうふく って
っつてにほんじんは
うまm、い
うまみ みかくせい
ぶん
を はっけんしたか
ら てんさい ってい
うの いみわかんな
い けんきゅううしゃ
の ひとりが にほん
じんだった てことじゃねえの
それは りょうりに たけたみんぞくだ
 だて、なにうそ の はなし かて じんるい に
ひとつ の ことば が かつて じっさい に はなされwた かたちだかきく
くるまbの えあこん は あ
ひとから きいた はなし だけど がいき とまぜて おんどを ちょおせい するんで
いちばん さむい の で ひやして すいっち を きれば い
あんだって
そのほうが でんき だい が かからない とかたとえば かくとうぎぎのう が たかい えむ って やkkさい
やっかい やないか
とうぎしゃ は みんな えむ じああにえええ?
-
hollsik
うる vorkaufen ure
ru .ulu i someone
_s help urareru s
inamono someone se
lls igh not help

にほんご は こめん
と が ゆくえ しれ
ず に なり かける
かんれんど から し
ゅだい お ぉ さが
す べし


たまご だしまき の
 なかに さかな あ
じ の そぼろ かおて で たべる bun
かで しょさ は あ
る おやゆび で は
こぶ と か


shokulyounotakuwaearusi
tuyokiniderebaiiyohyourousendaroo
hayaatokaosoodewanaayo
tiisaitikinimirebasoredakeninarukamodakarasorenidakedanasassatositroyoamapasoshanaomote kaosoba shahin ni toru kyantzidaaisuku sukki hhhhh
nanikawakaranaiga itinbankitaoisarerus
koreyondenankanokanjouninattaramoukemonojamaika
nanikoreimiwakaranaigasekinoyamaotonayunisni


monomide
m0nowa miyou monowaiiyoude
itidowa tamesukamoiroiropsee auh itoaikokawaikatannaahuuh
red dake teiji si te kore no hinsi wa nandesuka
korewa wakaranaindesu ne eehh
red dake de koreno hinsi w a korewawakareanaindesune eehh teyuu iii iiikatas
d oonidi / oonisihiroto tukawarekatani yotte meisi ni mo keeyousi ni mo hukusi ni demo ii eigo dewa na
meyasudesikanai toka nado sooyuuhanasi desuni vor nomial
niet i mit jodosi
night/niht o nicht a plase verbante ha lae s kulst


jissaino sono gaakukugo hanasuhito tyokusetu mita hajimeta wakareru koto de wa arundakedooneqqsorewa jikan o kaketakaradayo sore dake nos


neederugodana jeconclue
orandago ga hanaseru janoote
orandago de hanasreru da nauuh
matawa orandago ga tukaeru

neederlansu
neederudatoneandertaaru o imeejisaserukedokoredemo sorekoretukausijedicide q je bindi ad w je have dicidekaetekatatyosiwarukunaruyonanohyopgendekitatansaanakotosomosirokunaiuenisaiakujaneekaano amarihpmenainipoposangateyuu no anowa kakono niponokotokahankeetotteyuundaka ra zuiikaitoukatoomojantekinaasirikonkgeeninteyubareterusi
toreutusiteruanrisugigharaswageeninyoridaneujedik
geininwatyyokubebshionainokotodooyatterukatokayuuyonedznesbunboujikougamoorasubetekisaisareterukagiri
omosirtoihanasinisuruhituyouhanaittekangaedearukagittejedik
hakusuishasnederlastextowawarukunaateomousu


leukemouse kutuiumaikutiguruma/hanasigaumai eetoakuyouniwatigauga han i ni wa haitterukamodesune


tiiukeusni kikkousurupoterbalancei reisentekina jissano sentooositenakutemosihxhshagyasamadatoleorudakkeka


yome/tuma/aisaino iitukeomamorukawaiikonawakekahkonbinigaheitensitemobetunokonbinicheen gakurudakedattarilawsonuienosobaniattakara
losonninaarebayokujetukasusumaqqriyuwaliyuwamotosundetabashogalosongakakomaretetakaratteguraadanes
kinisisugidearusditaaje
tyotositamismo jimusajgyoonandakara to mkiratteitaga kandotyosiugitanoka muridatayota to ka o dotiranimo dottinimo kikimatigaerundayo je w hoeren lokumetamkumetanoewa kanseesitayoodanausjedilazetuboosenseizsonnanitiisakumatimarattawakedemonenahtiigles wi wa wo tuunannakotoyuumarturikasandakedo
jisinnikaseraretasigotositerusiikonan yo
godnotonaridestvmitoriumaturikasansukkijeaah


ofle mukouka

lifle bubun mukouka
itibuactiv o tokkas


sanseinokubetusiterunoganjikokugoodiemlangasyabeterukanjininarerunodaroka a norweignesakinootoga usirodekikoeruyoonarokuonteseiononsee


edyn o ethun ehyn ba liffasnaah


igaaidagajibunwa ssoooomouhitoyatta
kazuya no ya kazumanoma mato ya gaiagaatikaaotoya to omou jens


kaneganaimonndee
karamondedewanais


nerarerutokiwa karadaougokasnaideirerarerutoki


soyuusinrijoutai o ansingahiotuyokimaranainaakakkotukewwjediehraasnaa.sniei sonna himanakotos uru/(kanbaa/ jediksonomaaninemuindayos
seu e syous
ihyou sei sonorhisyous o teis
gouseiseikounakoto
hyikara cnohishinaoto
sosite syi kara wa s no hishiiun de mee al cju ninaruwakede
edokkotekina o hitoniyottedakaranaakokomade henkasitoru seisei
gouseiseikounakoto

rironni anawatozenakanaiga
cji made sy ganatrteru wa tigau ttekotodana
dittinisiro otowa ledos
niterundakedonas
kininattakotokorekaa
aaskui
nihongonaashoukisgohanwatakitate
panwayakitatebbhuuutteasalilikk


yumitoturudeyuzurusankahjinmeide ga hutariiru
ha
erandahitoga o
meguronbantoka ga nimeiiruttekotio dittikastyoqqmusisunna a dileetemkikaapasopasossbarakikainoudemonanisiyootokaganaittekotoninaakamosujedikjirituhokougatasnyioideytemasudsni
~
anioidetemasukarasnia
nyoushaha


miuraharunasnisuguniokantanni soudsutoyuubekidanaito
omotteimasuga kanoosaiwakanjiteoatrutoomoimasu
haitasikanisinzokunisonoyounahitioimasutrionlegacyymaheegakanganakunattelkawarinikeezaikatudooyokunarutoka
arukawakaranaikedo
nakumtjemoiitoomoterusje
kekyokudaknahatuonseiseemammasmanmatiorutaretemitayookitayod
yoolyokankeenakutoransuuhwoorumusurusni
eeainosekkusumekadetekurudesyodak
eehgasumusyamusya myusyamusya z mutyamutya mutyamutyaterebigamentoositewaamitaitte kiotogaaruyoneeejrejesjeudenarsasi
narasi nar'asi
naras'i
kunarasionarasiageseiwas
tandokukouenwamadahayaihrosnikyarameruajis
karameruajisu
nn/
ajoajiokarmameruhhsirobarasssni


kawattarasaitoosandesninandseminnamattyowarawarasitendasniakanukerugengitekini
ototekini
sinritekinijegtukaanikuuhhkonohitowaberuni
sstteyuu erabanainituzukanankiakanituzuko
kiodestar
kio mestio
meschiohehezrzzzzd sup mispsosisnomiotosdakliucluciccnaninani to naanii nosentakusiaru/
naaniiga nyuhahuppokuhibiitsisismoejehahahasinkendewanaiwatasigakikimasuyooattossrepuraitobasispr'ezent nanikamaniakkunakotowatasuniwajresjemottenaikotokakuninsuumotironwatasuyorisakide hhahhaaaa
nandekonnanomoituitesimattandaroujegjegje
setugahutatuatte dottogaseikainandarone hh souhounoseikaittekotowanainokaneehjenandayoohhh z ~annnndayoohhh


hitoridewakowaayyo kowayooh dak i hr eritte

ekodatyanwa hadakadeseekatusitarutteteidakaradakgni

aheyadnenaibudeitumohukuhkitenai o hadakadeuttaeseekatunodottikas
uwa heiwaqq dak
ssselfex tracteringasaokitatokinosuzusisaumitibasnatinatussuhaahaasaanaahhhsitagi tyotto dak hhluceiemuos
hiidoi hiddooo hiddoooih dakluc

~

koojou nai tanjun sa gyaaoooga iindesuyo dak

nooakra yokuwakannai ehkisugadete dak a haride yubsasite hehehe dak
daikyutiku /dga dd je soramimisda gaaqq aqq tomaryyu matte

hanasisuberutioki matta matte lehadanns ba nah hh
yakedokoonaad iiteekaukmeis a marinyasnahh


`de sihkore to sapskiide okeeyh


tyoosyokuuotaminstamadgoinoris
hh
gohansuibuonoooiniowa ketteeinakotorassi
konojikan gaaitibannobinnridekitesukiiiindtakst コピー ~ lonbis


nah guut


tonnaahh tunertonnerkosituizakaya wa ikerundakedonee ano ,, gohanoisiikara
anodsa gohhanga
nigatetosuru nanika
sooyuuhun iki ga arun da roonaa dak


(^n^) laflaf wikikwukki


otoko /nohito / to hutarikiriwyadanaah dak
kosituyadanaa


nigatenandayonaa danedane daksiawaseokyoojusurunonigaehanr
ryoohitoyubio soroeta attimuki kottomuko nanamremuko guuru guurus suru kai kigooaidorujjoseeno yunitto tona
tonatona tonakai wa irundesika soratobunnwaimahinale
tyooyakuryokugaookutemo
tteedionmondaadessubaakabaakamooyadaahhheueueueueurrr dak a kentos


juuminzeein muramatitanni de zeeinga noogyooroudoo no toka
wa imadakatute
kakoitunojikinimo
nakattanioka
sooattanoka
shuryoojidainoowaruidewa ddoodattanoka jenotsavpoioren bagegrnnichtsplatterinsplashiun
kiraidakaratukawawnajeg akarihituyoonarabatukaauno
shoomennimita sayuuno siribbnhiparutokawagaitrigitihiraankanakamedemotnlgairlenaba
nenseewasukoosiakuruns
anlnakagakara zelijoonokiitutioudoironoekigadekekuukekkounahh
jissainikikenwanaakedo naniozennbudasitemoiikankyoonisinaatooituitedekinnonaahh

kuukigahairiyasuute mudanikaranarasinakanjiga ss kokrekoreaahh


yokyuunnhakyuun


nume rotuionnwaoomeoomedeyoissi
ireruyoriukedasuhhooodeiine


deanlsvakkeln
ekimokotaamositanidasiitanarutoknuikakunaahh
koredakeokumade itaityoriatui okumadetonljoonoioniosasuilresotukonwa muriitaiyoriatui
ittan kubiredekizutuketukanjiarusiusuiikokorogasemaoiitteyuukahaatogayowaindeutattariodoottari sitesimaunoyodak
a tinmokuniwa doogahaisins
kokorodgayowaiteyuuka kigayoaakaradak


haisetuniwana de iggaatokaikanninitamotogaaruwakededemoiranaisyootonadasins
koredato igaato dareregannbareru to yuu miryikius
naozoogasagarukajinteka
notokunikuboogahaitterutogijitekinidrewaaruga tikaraonukukanjide ono dede kajinrukaikannoyoonamonogaitaikenajpujyopiuinu
itaikenaakerupuypuypuinyu
itaikenanenreitutiknyuxx
itaikenakoui
itaikenamakon
itaikenasodre
itaikenaanlkahun ni taisitewa satuisikannaine dakkireinisitennmah se jeanlbanametageru ak ak hh solilniglesonoseikatuni wa huniaina oshares


hu chorigin
niau jaorigin niai deldverbal nomels nomeld

sam al huturiai


lilde liqui
kei mak le sodreberno


minna itido otiterumon dak
hairinaositara naorunjanaika mitaina ne a douga


tukkodtudaaikans


gaabela mite memi yoi a meh g hobry na hanaanln8i degenkoodotunagusasuyounakooi imiwakannnyaiasnanka hiwainatangotokaamaNPAWAADEKASARERUTYONASDAKkorokedon umasu djegsnddoosuru henna ke toka uitetara dakh'ehiehiehyyhyyhyyehee dak
hwynhwyhehe hhhh hurhurhurhrurhurhrurhburhhas daketoranteamkr experiesncehabendsutaikan aidoreusonaji go ga kyokuntanni imi gakawarumaeni shotisitokubeki
haigoninattemoiisi kono kangae dewa
mata go ga imihaninn i hattensasesugiruno mo dankaigoto ni nahhhf j ga wazuka hikuku tukurareteta
lqwertysna keytuchpypts


kaokakusu hzukasiikara dak
bakajanaano dak z daspic a nipos


tyoohidoi ammarida an'mari da dak a ni+popo z rememo s h albunmusiks cd su


toirestaimudniporajisnlç


ku-sapa arka va ku-hopuni kwusapahopni arkas


min'you min-you min you e min-you ha ooptoinals miñyou ha kays


hakyuunnhaahaasdhanstoireniikasetekudasaihokindeyuumonojanaiyodak daks


lobilca kinsokujikou guro no hetainshumuino
Text;: lonbis
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/709-8480de45
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索