Entries

Text:rdmisdon
tu paskur ek have?
nihiki no karasu
nihiki to gentei sareru baai wa doosi wa tansuukei ga tukawaremasu.
soredemo kazuga ooku naru ni hukusuukei ga tukawareru keikou gaarimasu.
poronnno no youna hukusi de huikusuu de wa
doosi no tansuukei ga tikawaremasu.

«paskur poronno ek va»suusi ta no meisino saki ni aru katati
siné cape
tu cape
re cape
qíne cape
5
asíkne asikne cape gohiki ni neko
iván ivan cape
árvan cape
tupésan cape happikino
sinépésan cape
ván cape

11
siné ikásma ván cape

20
hótne cape
21
siné ikásma hótne cape


ko- e- to dooyou ni doosi atama nituite ni mukatte no imi o tuke kuwae masu.
pasirota -ji kopasirota -ta tadoosi nisimasu.

terke koterke

sunke kosunke damasu
hemesu kohemesu noboru
kotori tomaru
kopásirota sokarituke -ta tiiki ni yotte kopasrota

eíkka nusumu -ta
siné hitotu no
tu hutatu no
uní ie
sátke hosu -ta
tup hutatu
rep mittu
rispa musiru -ta
Ivanpe ikasma Vanpe 16 paskur ku-kopasirota karasu sikatta

Youko: numan paskur ku-kopasirota korka, kam eikka va isam.

Kimiko: sine paskur ek have? tu paskur ek have?

Youko: sinep ne ruve ne.

Kimiko: k-uni ta paskur poronno ek va, a-satke cep tup ka rep ka rispa va e ruve ne.

Youko: e-kor seta somo emik ja?

Kimiko: mik kor paskur koterke korka, hopuni ka eajkap kusu kira va isam.saseru
doosini haseiji setubi o tukemasu.
akusento gaidoositari simasu.

kaionsetu dewa -re desu.

e ére
opíci opícire

i´pe ipére

hei on setui r igai de wa
- te -te otukemasu

ek ékte


itionsetu de wa akusento ga kakareteimanai akusento wa sono ue ka demo huku gou go dewa idoosareru komo desu.


cis císte

.r no doosi wa -e o kuwaemasu.

kor koré

mokór mokóre

rre demo iinjanee anon ka


nihon go no ni jni ataru josi wa naku
doosi no saki ni sono go ga okareru dake desu.

seta ku.ipere. inuni shokuji saseta

paskur kam k-opicere. karasu ni niku o hanasasu


nageru yapkir
isi onageru suma e+yapkir q isi de nageru

ak eak o n iru -ta de toku ni o to yakusareru


e+mik -ji inu nado ga hoeru emik nituite hoeru -ta
eajkap no e to onajiku
ajkap nouryoku ga nai -ji
e de tadoosi ni simasu.

emina nituite warau
eikka nusumu
easkaj jouzu ni dekiru


cis naku
kam niku
ére tabesaseru -ta
páskur karasu
ek+´´upa kuwaeru -ta
emík hoe -ta
set su nedoko
sétotta = sét or ta
sumá isi
ejápkir nage -ta
opícire hanasase -ta
e'ájkap dekinai -ta
té'un kotira ni
eékte kosasu -ta
téta kokode
ipére shokuji sase -taAsiknep ikasma Vanpe 15 seta kam k-ere inu ni niku taabesasu

Totto: hemanta kusu e-cis kor e-an'

matnepo: seta kam k-ere kusu ku-sojne korka, paskur ekupa va arpa va isam.

Totto: seta emik ka somo ki ja?

Matnepo: sitoma va set or ta ahun ruve ne.

suma k-eajkkir korka, kam opicire ka k-eajkap.

Totto: seta teun e-'ekte va teta e'-ipere jak pirka.k-onaha TREBI nukar kor an.

somo k-akihi irara kor an.
cape mokor va an.
kani k-as va k-an.

soj ta monoko apkas kor an.
hekattar utau somo SINOT KOR AN.
kesto eani makanak e-iki kor e-an?

k-aki pon ku esinot kor an = k-aki pon ku ani sinot kor an.

atuhu makiri etuje jan = atuhu makiri ani tuje jan

juk ku a-ekojki = yuk ku ani a-kijki
ajnu itak a-ejtak ro = ainu itak ani itakian ro

aahgenbun de goshokuka


cep su e-esupa ruve? = cep su ani e-supa ruve?


ni+tuje kani ku-nituje
vakka+ta aoka vakatta_an
turep+ta eani eturepta
cep+kojki coka cepkojki_as
mat+kor kani ku-matkor
sito+kar aoka sitokar_an


sipe ku-huraje va an.

tinamini watasino kara goshoku nado wa hottokitearimasuyonsapaha ku-tuje va an.
honihi e-jasa va an.
kakavehe eci-tata va an.
mimihi ci-ma va an.
su or a-omare va an.


sin zoku meishou no dai bu bun ona unu sut ekas jup sa no muttu onozoku
wa yobikake ni tukaemasu
tino tunagari wa nakute mo nenreisa ga sonogurai nara
ku-sapo! ya ku-mataki! ya ku-matkarku! no youni yobuikakeraremasu.

ku-matak8i imooto yoi
ku-mippoho mago

shozoku kei ni nara nai mono
unarpe! obasan
huci! obaatyan

vakka ta to vakkata no tigai

vakka ku-ta toiimasu ga,

mokutekigo to doosi o tukete itigo ni youi ni dekimasunode

ku-vakkata to tukaware masu.

ni e-tuje = e-nituje

cep akojki = cepkojki_anmizu ga kunde aru
vakka a-omare va an. yoninshou ga tekiyaku desu

ta = omare

vakka k-omare va an oma to an de ninnshoo ga tigaimsaus dooyoono vakka e-omare va an
iru aru to tango wa wakare teimasen kno kubetunaku siteiru sitearu notigai wa
símpuj ido
vákkata mizukumu -ji
vákka mizu
ta kumu -ta
óntaro taru
or, oró no naka ni
hémpara itu
kunéjva asa
túnasno subayaku
hopúni okiru -ji
vakusu «sitanode
irájapka kansinda
aríkiki yokuhataraku -jiInep ikasma Vanpe 14 k-omare va an na iretoita yo

Sapo: ku-mataki! simpuj or va vakkata jan!

Mataki: vakka ku-ta va ontaro or k-omare va an na.

Sapo: hempara e-vakkata hve an?

Mataki: tanto kunejva tunasno ku-hopuni vakusu.

Sapo: irajapka! arikiki menoko e-ne ruve!

Mataki: ijairajkere.e de doosino hasei
de motte
omotya no yumi de asobu pon ku esinot
otke tuku
marek eotke

motiite wa ani de simedsu.

e wa doosino itibu ni narimasu, ani wa doosini kuttuki masen
pon ku k-esinot. = pon ku ani ku-sinot.

marek cep k-eotke = marek ani cep k-otkee-mina kor e-an. omaewa wartteru

sini_as wa oka_as. watasi tati wa yasundeiru

watasiga tukutteiru wa ku-kar kor k-an desu.dotirademo tukai doosi
ek kor an ima kottini mukattaeru
ek va an moi tuta

hacir kor an ima otite iru
hacir va an jimenno ue ni arudaihyootekina doosi o
apkas kor an aruiteiru
cis kor an naiteiru
horipi korb an odoiieiru
a va an suwatteiru
raj va an sindeiru
sini va an yasundeiru


«siteiru
kor-an to va-an

sinot kor an asondeiru

kar kor an tukutteiru


mokor va an nemutteiru

mokor kor an toiuto ima nemuri tutu aru toko desu toiu imi ni.

nanika doosano saityuu ni wa kor an desu.

nanika doosa ga owatte naninani no jootai ni aru wa vcaaan desu.hunák dokono
soj soto
pon tiisaku -ji
ku yumi
pón-ku omotya no yumi
es´´inot asobu -ta
kor situtu
cisé ie
mokór nemuru -ji
eótke de o tuku -ta
márek kagibari tuki yari


Rep iksma vanpe 13 marek ku-kar kor k-an va marek wareku tuikutterunda

Totto: e.aki utar hunak ta oka?

Yosio: Masao soj ta pon ku esinot kor an. Takasi cise-or-ta mokor va an.

Totto: eani hemanta e-kar kor e.an»

Yosio: cep k-eotke kusu, marek ku-kar kor k-an va.anoisekaikan de aritoarayuru mono wa kono yo no nanika yaku nitatu mono wa onaji seisin ga aru tio sare kamuj to yobimasu.
ajnutokamuj ga kyooryokusiai oginaiai de seikatu dekiru tosimasu.
kamuj wa kamujmosir de wa ningen to onaji sugata datosi sorera wa ishou okite kono yo ni kiteiru to kangaemasu.
sorezore kuma ya karasu nimieru no dato sareytetimasu.
nakade mo kuma wa kimun kamuj ya nupurii kor kamuj mota kamujto yobarremasu.


nininshouikeishou o tukau
macihi: ku-kor nispa hunak un paje_an?
hokuhu: tonoto ku-hok kusu ku-sojne.
macihi: tonorto a-hok kusu sojenpa_an have? kani k-arpa na.
hokuhu: e-hok tonoto anak ataje havke p patek ne kusu, kani k-arpa na.


tanto a-en-kik va.- tanto a-e-kik have?

topenpe eci-kore kusu ne na. - topenpe a-en-kore have?

sito eci-kore kusu ne. na. - sito un-kore have?

ku-jupo en-kik na. - e-jupo e-kik have?

vakka eci-kore kusu ne na. - vaka en-kore have?

kani ka tonoto ku-hok na. - eani ka tonoto e-kore have?
toan menoko ku-kor unarpe ne ruve ne.
toan menoko ku-kor huri ne ruve ne.
toan menoko ku-kor totto ne ruve ne
toan menoko k-unuhu ne ruve nwe.
toan okkajo k-onaha ne ruve ne.
toan okkajo k-akihi ne ruve ne.
toan menoko ku-matakihi ne ruve ne.
toan okkajo ku-hokuhu ne ruve ne.
toan okkajo ku-poho ne ruve ne.
toan menoko ku-matnepoho ne ruve ne.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--'
shukaku mokuteki kaku kumiawase

itininshou no wa itininshou dousi to nininshou to doosi no wa kumiawasaremasen.

mokutekikaku no itininnshou to
tansuu no hukusuu no

nininshou
tansuu
en- un-

hukusuu
eci-en- eci-un-

e-en, e.un. ga kitaisareru tokoro desu jissai wa kare ga watsi ni, kare ga atasitati ni to onajikatati desu.

san nin shou
en- un-

yoninshou
a-en- a-un-


nininshou to
tansuu hukusuu

itininshou to
ec-i

san nin shou to
e- eci-

yoninshou to
a-e- a-ci- titose de
a-eci- saryuu de

sanninshou to
k(u)-

c(i)-

nininshou
e-

e-ci-

yoninshou
a-

sanninshou shoukaku to mokutekikaku wa zero setji de simesaremasu
tumari nanimo nakeraba sannionshou desu

watasi sakana taberu no younabun »kani cep e ga ikenai no wa e dousi ga karega taberu to kaishaku sareru kara desu.

yoninshou to

itininshou to
ku-i

a-i-
saryuu de

titose dewa donoyoona katati ka wakatte imasen.

nininshou to
e-i-

eci-i-

sanninshou
i-

yonin
a-i-


eci- wa nninshou shukaku no kimitatiga de
to ninin shou ghukusuu mokutekikaku kimitati ni

watasi ga kimi ni
watasitati ga kimitati ni
mo imi simasu.

eci-kore wa kimitatiga kare ni ageta, watasiga kimi ni ageta, watasitati ga kimitati ni ageta
no doreka desu.
jissai ni wa korede komarimasen hotondo wa.
ahh no hurasungoyorimuzuissuText:rdmisdonp
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/701-9add38a4
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索