Entries

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

-件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

-件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/641-44c75ec0
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

kekkokekkononono

a suwaru sigl.rok

a

represent past
a= warera ga

ájkap nouryokuganai
ájnu ningen

ajnupákusu urayamasiinah

aép tabemono

aoká hanasi aite o hkum,u watasira

ak yumi nado o iru

ak,aki(hi) otooto

akusu naninani suruto

así naninani o tateru sgl.roski

as tatu

as ame yuki nado ga huru,huku

=as hanasi aite o hukumanai watasira ga,jidoodi ni tuku

áskaj toku ni saihou ni tuite joozuda -ji

asíkne 5-ko no

asíknep goko, gohiki

asíknen gonin

asínuma watasi daimeisi

asúr,asúru(hu) uwasa

atáj, atáje(he) atai

acápo oji-san

at,atú(hu) himo

akkari naninani yori

átkocike sakana no obire

atúj umi

anak(ne) naninani wa

ani «o motiite

ahúp ieni hairu -ji plr.ahun

ahún ienib hairu

ahúnke ie ni ireru -ta sgl.ahupte

ap 'dattanoni

ápkas aruku -ji -aruko

ápto ame -same

apúnno odayaka ni

ámkir 'sitakoto ga aru -ta

árka itamu -ji

árki kuru -ji plr.ek

árpa iku -ji sgl.paje

árvaniv nana nin

árvan nanatu no

árvanpe nana hiki

aríkiki yokuhataraku -ji

an aru -ji sgl.oka(j)

=an aite o hukumu warera ga

ánnoski mayonaka

ánpe honto no koto

i= hanasi kaketeru aite o hukumu atasitati ni

je «o iu -ta

iómante kuma okuri suru -ta

ikí suru -ji

ikúruj sake zuki de aru -ji

isám nai -ji

isépo usagi

isójtak hanasi osuru -ji

iták hanasu -ji
itánki o-wan

íkka nusumu -ji

itéki «suruna

íne yonko no

ínep yonhiki

ínen yonin

ihúraje sentaku suru -ji

ipé syokuji suru -ji

i+ére «syokuji saseru -ta

ijáirajkere arigatoo

ijótta itiban

irájapka erainah!

irára itazura suru -ji

ivánke genki ga ii -ji

ivanpe rokko no

ínkar mirui -ji

ínne hito ga ooi -ji

uénevsar kataru -ji

uk «o toru -ta

ukójsojtak hanasiau -ji

ukóomap «o issyo ni kawai garu -ta

us «ni tuiku

úsej o'yu

utar «tati

utúrano issyoni

unár+e obadsan

uní ie basyo no

unú,unúhu haha oya

unúkar au -ji

upás yuki

up,upíhi sakana nop sirako

upún hubuki

un koutei no henji suru toki no hyougen

un aryu basyo e

un=kimira ga aite o hukumaani watasitati o


úmma uma

e «o taberu -ta

e hai meirei,gimon ni tuite koutei no henji

e= kimi ga

e= karera ga kimi ni

eájkap «dekinai -ta

eák «o iru -ta

eáskaj «dekiru -yta

eáni kimi d-daimeesi

eíkka «o nusumu

éjvanke «o tukau -ta

eótke «de «o tuku -ta

ekási ojiisan

eká,ekásihi sohu

ekánok «o demukaeru -ta

ekímne yama ni iku -ji

ek kuru -ji sgl.arki

ékte «ni kisaseru -ta

ekúpa «o kuwaeru -ta

esínot «de asobu -ta

eci= ikimitati ga

ec= kareraga kimitati o

eci= bokutati ga kimi tati ni

ecioká omaetati -daimeesi


etú,etúhu hana hito no

etúhukar josei ga kansyab no toki migihitiyubi de hananosita kosuruyoona sigusa

etók(o-ho) ogoku -
ugoku mono nojikanteki mae

etókus «suru koto ni -ta

et+oranne «sitaku nai,mendoo da -ta


epítta «no naka,«ga ippai

emík «ni hoeru -ta

emína «no warau -ta

ejajsitoma hazukasiku omou -ta

ejápkir «o nageru -ta

erá,uan «o rikaisuru -ta sgl.eramuoka

erámuoka «o rikaisuru -ta plr.eramuan

erámuskari «sitakotonai -ta

ére «ni«o tabesasu -ta

en= kiminiwatasiga

énka(si-ke-he) hanareta ue ni

o «ni noru -ta

o hora tewatasi no toki nado ni

oká karera -daomeesi

oká(ke-he) ugoiterumono,jikantekina ato

oká(j) aru, prul.an, nighongo mno aru,iru no yoona kubetu ga nai

ósmak(e-ke)

(e-he) seisisiteru mopno no usiro

osúra «o nageru, suteru -ta

Otke «o tuku -ta

or ta «de hatuon wa otta

otóp,otópi(hi) kaminoke

oná, onáha titioya

oháv o'siru

opíci «o hanasu -ta

opíciore «ni«ohanasaseru -ta

op yari

ohónno nagaiiada

omáp kawaigaru -ta

p
pmar

omáre «o «no ireru -ta

ománte «o okuru

orúspe hanasi

or un «e

OR UN 'E

OR VA «KARAYHANARETA

or van «kara


or,oró «no tokoroni

óntaro taru


ónnajke-he kuutyuu no naka

ka(si-ke-he) sessyoku site no ue

ka 'mo de sae

ka dokoka no

kajé « o inoru -ta sgl.kajpa

kakáv,kakavehe sakana no toubu no nankotu

kaspa « sisuguiru

- sisuguru

kasúj «o tetudaau -ta

kasúp garasyaku

kátkemat keiii no josei e yo bu toki tukau

káni watasi -daimeesi

KAM,KAMÍHÍ NIKU

kam,kamíhi syokuniku

kamuj yama-kuma

kamújmosir kamui no sekai

kar «o tukuru -ta

kárku oi sinzoku no

ki «o suru ta

kik «o tataku -ta

kisár,kisaraha mimi jintai no

kíkkik «o jnaguru -ta

kinakar sansai tori -ji

kim yama basyo no

kimún kamuj yama no kamui:kuma

kirá nigeru -ji

kú «o nomu -ta

ku yumi

ku= watasi ga

ku=kòr kàtkemat okusan

kus «no mukaini

kusu «suru tame no

kusu ne na «siyou ka

kunak «toiukoto

kuni «toiukoto

kunéjva asa

kur hito,--jin

kúrka(si-ke-he) joubu no

kúrki era

kúre nomaseeru -tA

kúnne kuroi -ji

késto mainiti

kemá,kemáha asi

kem,kemihi ti

kéraan oisii -ji

ker,kerihui kabab kójki «o tukamaeru -ta

kovén «kiraida- -ta

kosúnke '«damasu -ta

kotán mati

kócca(ke-he) seisisiterumono no mae

kotérke «nio tobituku -ta

kotóri '«ni tomaru t-ta

kopásirota «sikaru -ta

kohémesu «noboru -ta

kor+é «o «ni ataeru -ta

kor «o motu to yuu

kor «situtu

kor «suru koto de

sa,saha ane sinzoku no

sak «kakeru -ta

sátke «o hosu -ta

sapa,sapaha toubu

sap yama nado oriru -ji prl.san

sápo neesan

sam(á-ke-he) soba ni

sar, saráha oppo

sAN YAMA NADO ORIRU -JI PRL.SAP

SÁNKE «O DASU -TA

sik,sikíhi me jintsi no

siké nimotu

Sikot titose, timei koyuumei timai nado wa saityo o oomoji ni suru

sitó odango komeko no

sitóma «osoreru -ta

siná 'sibaru _-ta

siní yasumu -ji

sinúma kare,kanojo -daimeesi

siné ippiki

siné ikásma hótne 21 no

siné ikásma ván 11 no

w

sin+é+p ippiki

sinép ikásma van+pe 11 ppiki juuippiki

sinépesaniv kunin

sinépesan kyuu n ko no

sinépewsanpe 9 hiki

sinén hitori no

snén ik+asma vániv 11 nin

sinót asobu -ji

sípe sake syake

simójsam(a) migi gawa

siri mede mite yoosu

siri «eizoo de kandoodita rto ki no

siri ajn? mede mite na yoosu ka
dponoyouda dsikaku no

siri an?

! kanjouteki odoroki nado no

? gimon tyou no kikutoki nio situmon de tukau

sírkunne kuraku, kuragari kage no

sírsak natu ni naru

sírsesek kikou no atui

sírpirka ii tenki

sírpopke kikou no atatakai attakai

sírmeman kikouno suzusii

sínki yureru -ji

sínta yurikago

símpuj ido

su nabe

suvé «niru -ta ssgl.upa

suvóp hako

sut,sucíhi sobo

s´7

súpa «o niru -ta prl.suve

sumá isi kouseki no

súnke usotuku -ji

sekor ' to iu

sések taikan de atui -ji

se´tá inu

set nedoko

sój(ke-he) soto

sójenpa soto e deru soto ni prl.sojne
sójne sotoderu -ji sgl.sojenpa

somó «sinai

sónno honyou no hontouno

ta «o kumu, hiru -ta

ta ni basyono

tákne mizikai -ji

táta «o kizamu jikanno -ta

tané ima

tan kono sizidaimeesi no

tánto kyou jikan no

tánne nagaku -ji

tánpa kotosi

tánpe kore sizi meisi no

ci= hanasi aite o hukumanai watasitatiga tadosi nituku katati no

cep sakana

cépkojki sakanatori suru -ji

ciki «suru ni wa

cis naku namida no -ji

ciste «nakaseeru -ta

cisé ie

citátap sarada, se sinnsaenna sozai no otukuri

cip hune

cipór,cipóroho sakana nado no tamago

cápe neko kaineko no

coka

cóka aite o hukumeta watasitati -daimeesi

cócca «ni ya o ateru

c+orpok(ke-he) sita ni

cir+onnup kituna yaseino

téun kotira gawa ni

teéta mukisi no

tek,tekéhe te jintai notéta koko ni

térke haneru -ji

to hui jikamn no

tójtoj tuti, jinmen no

tu nihiki jno

tuj,tujé(he) harawata

tujé «o kiru -ta prl.tújpa

tújpa «o kiru -ta perl.tuyé

tusá, tusáha sode kimono no

tusúninke ezo-risu

túnasanioo

túnasno hayaku hinide kara

tup nihiki

tupésaniv hatinin

túpesan 8 mno

tupésanpe hakko

túm(-ke-he),tumú bussitu no naibu ni

turá «o tuteere turete -ta

turáno «tobi issyoni

turép konsai no upayuri

umpayuri

ubayuritun hutari

tokúj, tokujeheb sin-yuu

tótto okaasan titose to, tihouno ha+po hapo ga okaasan

tónoto osake

tópenpe okasi

tomótuje «yokogiru ta

torí tomaru -ji

na mada, jikan no

na «kara «yori basyono

hanarete na

nan,nanúhu kao jintai no

nankor 'de arouka

ni ki shokubutun no

nívkes 'itasikaneru- -ta

nisátta asu jikan no

nípsanonísapno kyuuni jikan no

nípsa


níspa yuuhuku na hito dansei o yobu to ki no

nítaj hayasi mori no

nit,nicí(hi) gara, moyou no

nítek,nítekehe ki no eda

nitúje ki o kiru -ji

nu «o kiku -ta onsei no

nújna «kakusu -ta

nukár miru -ta

nukáre «ni«o miseru -ta

nupúri yama basyo no

nupúri kor kamoj kuma yama o sube ru kamoi

Nu0úrpet beppu onsen ga yuumei na basyo, mati

NUPÚRPET

Nupúrpetnúpe,núpehe namioda

numá, numáha taomoo. ke doobutu no

núman konou jikan no

ne 'dearu -ta

ne nisunaru

nej dokkani

nmévsar yomoyamabanasi ji

néno sonoyooni, dooyou ni

népki hataraku -ji

népenepo nanto ra arara

hsap


hap jodseiga etuhukar to sisso de tukau kansya

have koe nigenn no

have hito no hanasi ni kandoo de

havéan iu -ji

have ne «toiu hanasi da

have ne jakun toiyukotonsarta

hávke yowai,yasui -ji

h´s


hácir otiru -ji

hat budou kudamono no

hani meireibun nado de m nen o osu toki no kotoba

hápo otoosan, okaasan

hárki-sam(a) hidari gawa

pa ,paha tosi jikan no -nen

paje iku -ji prl.arpa

pakno «made basyo

páskur kararasu yasei no

pasírota nonosiru, batoosuru -ji

páse omoi,erai- -ji

patek «dake jooken no

par,paróho kuti jintai no

hi «no tiki ni

híoj'oj arigatoo

híkusu «node ro riyuu

pírka utukutsii ji

pírpa 'o huku -yta prl.piru

pirú «o huku

hújpe,h´jpehe kanzoo zooki no

húci obaasan

hunák doko nui ni

hunák ta doko ni

hunák un doko e

hunára «o sagesu

humi «kangeki sitatoki gokan no

híura


húra ,húraha nioi


huráje «arau -ta

sgl.hurajpa


hurájpa «o arau -ta prl.ahuraje

húnna dare

húna an darega iru no?

hunna an


pu kura sooko no

p mono,koto keitaiso nio keitaiso no

putá buta katiku nop

he gimon no josi, hisasii h9to ni atte yobi kaKE NITUKAYU


hekáci otokonoko

hekáttar kodomotati

hepúni atama o ageru -ji

hemánta nani ka

hemánta an? nan de su ka

hem,ántakusu


hemánta kusu naze ka

hem 'mo soremokoremo

hemésu noboru -jni

hémpara itu no

pe mono,koto keitaoso no

pe ne a p «datta kere do

pévre wakaku -ji

pévrep kodomo no kuma

peka basyo o toori

pet kawa tikei no

peráj turisuru sakana no -ji

ho hai yobikake ni no

hok «o kau -t6a

hokú.,hokúhu otto sinzoku no

hósikin


hóskinbo


hóskino sakini junban no


hosíppa modoru hosirpa -ji prl.hosipi


hosípi modoru-ji sgl.hosíppa
hótne 20 no

hótnep nijiukko

hótnen nijuunin

hopúni okiagaru, tatu hanatere no -ji sgl.hopúni hopunpa

hopúnpa okiagaru prl.hopuni -ji

hojúppa hasiru koudou nigenn no -ji prl.hojupu

hojúpu hasiru -ji sgl.hojuppa

ho´rihorípi odoru -ji sgl.hirippa


hin,honíhi hara jintai no

po,póho musuko sinzoku no´

pípkwee


pópke taikan no attakai -ji

por+o ookiku -ji

poró
porónno takusAN NO

pon tiisaku -ji

pón ku omotya no yumi

pónno sukosi no

ma «o yaku -ta

makának dono you ni

makíri kogatana

mátak,m+átakihi anekara nmo imooto saryuuhoogens

matápa,matapaha anikara mita imooto ççç纺 titosehougvens


macija tokai syajakai n0o

macírpe, macírpehe titosehgeinns


mat,macíhi tuma sinzoku meisyoo no

mátkarku mei sinzoku no

mátnepo,mátnepoho musume sinzoku no

márel sakanatoru kagi bari

márek


mik hoerhu -ji

mismu sabisikuomou -ji

mici

míci ooku no hoogens de otoosan


míppo mago sinzoku no

mína waraaruwu -ji

mim,mimíhi sakana nado no niku

mukár ono doogu no

MÉAN TENKOU NO SAMUI

méan

menóko onna b sinzoku no

memÁN

memán taikan de suzumu -ji


mérajke taikan de samuku -ji

mokóre «nemurasu -ta

mokór nemuru -ji

mosóso okosu -ta

mko


monásap isogaisii -ji -kji .jki

ya


ja ' gimon no «kai

jájkar bakeru -ji

jájkoaN itoridekyurasu -.ji

jájkosina jibun o sibaru -ta

jájnu omou ji

jájnujna kakureru -ji jak «suruto

jak pirka «suru rto ii koto da

jakn


jakun «naraba

jasá «o saku -ta prl.jada

jáspa «o waru -ta prl.yasa

jakka «site mo

jakka pirka site yoi

jap riku ni agsaru -ji prl .yan

jápkir nageru -ji

jajósura miinagrdasu -ji

jan riku ni agaru -ji shgl.jap+


yan 'sinasai

juk sika doobutu no

jup,yupíhi ani sinzoku mei syoo no

júpke hagesiku -ji

júpo noosan sinzoku no

raj sinu -hji

rájke « korosu -ta sgl.rannu ronnu

racítke burasagaru -ji

rap iyti no uekara sitaa e orisagaru -jio prl.ran

ramú omou -ta

ran oriru -.ji sigl.rap

rikíp agaru -ji prl.rikin


rikín agaru -ji psgll.rikip

ríspa «o musiru -ta prl.rise


ru miti tikei no

ru,ruvéhe sokuseki, asiato

rújpe n ruibe syokubutiu no

ruve ? gimon de aru koto o simesu

ruve un hai goi mon ni koutei no henji

ruve ne ujijitub de aru koto o simesu dantei no

rusuj «sitai

rúra «o hakobu

re san ko no

revé «o jmageru -ta sgl.revpa

révsi hitoban tomatte sugosu -ji

révpa «o mageru prl.reve

resú «o sodateru -ta sgl.respa

retár siroku -ji

rep sanbiki

ren sannin

ro «siyouka

rok suwarun -ji prl. a

róski tatu -ji prl.as

róskib b «tateru -ta prl.asi

rónnu «o korosu -ta plr.rajke

va «yo gotyoo o yawa guseruru no

va 'sitee na no

va basyo no «kara

va un=un kore


va un=kore sitekudasai sgl. prel.wa en=kore


va en=kore «s8itekudasai sgl.wa un=lkore

vakusu «sitsakara riyuu no

vakka


vákka mizu bussitu no

vákkata mizunomu -ji

vániv juunin

vano 'kara idou no


van 10 no

vánpe juppiki

() kakkonai ha nai baai ga arusi arubaai mo aru


´ akusentoºotogatakai

-daimeesi daimeisi

= setuzoku suru youso desu

-ji jidoosi

-ta tadoosi

« naninani

plr. plural

sgl. singular


TEXT*: rengfaonlk
2011-04-25 カテゴリ : holst コメント : 0 トラックバック : 0
:rdmisdonpdetasiaddetasiasltu paskur ek have?
nihiki no karasu
nihiki to gentei sareru baai wa doosi wa tansuukei ga tukawaremasu.
soredemo kazuga ooku naru ni hukusuukei ga tukawareru keikou gaarimasu.
poronnno no youna hukusi de huikusuu de wa
doosi no tansuukei ga tikawaremasu.

«paskur poronno ek va»suusi ta no meisino saki ni aru katati
siné cape
tu cape
re cape
qíne cape
5
asíkne asikne cape gohiki ni neko
iván ivan cape
árvan cape
tupésan cape happikino
sinépésan cape
ván cape

11
siné ikásma ván cape

20
hótne cape
21
siné ikásma hótne cape


ko- e- to dooyou ni doosi atama nituite ni mukatte no imi o tuke kuwae masu.
pasirota -ji kopasirota -ta tadoosi nisimasu.

terke koterke

sunke kosunke damasu
hemesu kohemesu noboru
kotori tomaru
kopásirota sokarituke -ta tiiki ni yotte kopasrota

eíkka nusumu -ta
siné hitotu no
tu hutatu no
uní ie
sátke hosu -ta
tup hutatu
rep mittu
rispa musiru -ta
Ivanpe ikasma Vanpe 16 paskur ku-kopasirota karasu sikatta

Youko: numan paskur ku-kopasirota korka, kam eikka va isam.

Kimiko: sine paskur ek have? tu paskur ek have?

Youko: sinep ne ruve ne.

Kimiko: k-uni ta paskur poronno ek va, a-satke cep tup ka rep ka rispa va e ruve ne.

Youko: e-kor seta somo emik ja?

Kimiko: mik kor paskur koterke korka, hopuni ka eajkap kusu kira va isam.saseru
doosini haseiji setubi o tukemasu.
akusento gaidoositari simasu.

kaionsetu dewa -re desu.

e ére
opíci opícire

i´pe ipére

hei on setui r igai de wa
- te -te otukemasu

ek ékte


itionsetu de wa akusento ga kakareteimanai akusento wa sono ue ka demo huku gou go dewa idoosareru komo desu.


cis císte

.r no doosi wa -e o kuwaemasu.

kor koré

mokór mokóre

rre demo iinjanee anon ka


nihon go no ni jni ataru josi wa naku
doosi no saki ni sono go ga okareru dake desu.

seta ku.ipere. inuni shokuji saseta

paskur kam k-opicere. karasu ni niku o hanasasu


nageru yapkir
isi onageru suma e+yapkir q isi de nageru

ak eak o n iru -ta de toku ni o to yakusareru


e+mik -ji inu nado ga hoeru emik nituite hoeru -ta
eajkap no e to onajiku
ajkap nouryoku ga nai -ji
e de tadoosi ni simasu.

emina nituite warau
eikka nusumu
easkaj jouzu ni dekiru


cis naku
kam niku
ére tabesaseru -ta
páskur karasu
ek+´´upa kuwaeru -ta
emík hoe -ta
set su nedoko
sétotta = sét or ta
sumá isi
ejápkir nage -ta
opícire hanasase -ta
e'ájkap dekinai -ta
té'un kotira ni
eékte kosasu -ta
téta kokode
ipére shokuji sase -taAsiknep ikasma Vanpe 15 seta kam k-ere inu ni niku taabesasu

Totto: hemanta kusu e-cis kor e-an'

matnepo: seta kam k-ere kusu ku-sojne korka, paskur ekupa va arpa va isam.

Totto: seta emik ka somo ki ja?

Matnepo: sitoma va set or ta ahun ruve ne.

suma k-eajkkir korka, kam opicire ka k-eajkap.

Totto: seta teun e-'ekte va teta e'-ipere jak pirka.k-onaha TREBI nukar kor an.

somo k-akihi irara kor an.
cape mokor va an.
kani k-as va k-an.

soj ta monoko apkas kor an.
hekattar utau somo SINOT KOR AN.
kesto eani makanak e-iki kor e-an?

k-aki pon ku esinot kor an = k-aki pon ku ani sinot kor an.

atuhu makiri etuje jan = atuhu makiri ani tuje jan

juk ku a-ekojki = yuk ku ani a-kijki
ajnu itak a-ejtak ro = ainu itak ani itakian ro

aahgenbun de goshokuka


cep su e-esupa ruve? = cep su ani e-supa ruve?


ni+tuje kani ku-nituje
vakka+ta aoka vakatta_an
turep+ta eani eturepta
cep+kojki coka cepkojki_as
mat+kor kani ku-matkor
sito+kar aoka sitokar_an


sipe ku-huraje va an.

tinamini watasino kara goshoku nado wa hottokitearimasuyonsapaha ku-tuje va an.
honihi e-jasa va an.
kakavehe eci-tata va an.
mimihi ci-ma va an.
su or a-omare va an.


sin zoku meishou no dai bu bun ona unu sut ekas jup sa no muttu onozoku
wa yobikake ni tukaemasu
tino tunagari wa nakute mo nenreisa ga sonogurai nara
ku-sapo! ya ku-mataki! ya ku-matkarku! no youni yobuikakeraremasu.

ku-matak8i imooto yoi
ku-mippoho mago

shozoku kei ni nara nai mono
unarpe! obasan
huci! obaatyan

vakka ta to vakkata no tigai

vakka ku-ta toiimasu ga,

mokutekigo to doosi o tukete itigo ni youi ni dekimasunode

ku-vakkata to tukaware masu.

ni e-tuje = e-nituje

cep akojki = cepkojki_anmizu ga kunde aru
vakka a-omare va an. yoninshou ga tekiyaku desu

ta = omare

vakka k-omare va an oma to an de ninnshoo ga tigaimsaus dooyoono vakka e-omare va an
iru aru to tango wa wakare teimasen kno kubetunaku siteiru sitearu notigai wa
símpuj ido
vákkata mizukumu -ji
vákka mizu
ta kumu -ta
óntaro taru
or, oró no naka ni
hémpara itu
kunéjva asa
túnasno subayaku
hopúni okiru -ji
vakusu «sitanode
irájapka kansinda
aríkiki yokuhataraku -jiInep ikasma Vanpe 14 k-omare va an na iretoita yo

Sapo: ku-mataki! simpuj or va vakkata jan!

Mataki: vakka ku-ta va ontaro or k-omare va an na.

Sapo: hempara e-vakkata hve an?

Mataki: tanto kunejva tunasno ku-hopuni vakusu.

Sapo: irajapka! arikiki menoko e-ne ruve!

Mataki: ijairajkere.e de doosino hasei
de motte
omotya no yumi de asobu pon ku esinot
otke tuku
marek eotke

motiite wa ani de simedsu.

e wa doosino itibu ni narimasu, ani wa doosini kuttuki masen
pon ku k-esinot. = pon ku ani ku-sinot.

marek cep k-eotke = marek ani cep k-otkee-mina kor e-an. omaewa wartteru

sini_as wa oka_as. watasi tati wa yasundeiru

watasiga tukutteiru wa ku-kar kor k-an desu.dotirademo tukai doosi
ek kor an ima kottini mukattaeru
ek va an moi tuta

hacir kor an ima otite iru
hacir va an jimenno ue ni arudaihyootekina doosi o
apkas kor an aruiteiru
cis kor an naiteiru
horipi korb an odoiieiru
a va an suwatteiru
raj va an sindeiru
sini va an yasundeiru


«siteiru
kor-an to va-an

sinot kor an asondeiru

kar kor an tukutteiru


mokor va an nemutteiru

mokor kor an toiuto ima nemuri tutu aru toko desu toiu imi ni.

nanika doosano saityuu ni wa kor an desu.

nanika doosa ga owatte naninani no jootai ni aru wa vcaaan desu.hunák dokono
soj soto
pon tiisaku -ji
ku yumi
pón-ku omotya no yumi
es´´inot asobu -ta
kor situtu
cisé ie
mokór nemuru -ji
eótke de o tuku -ta
márek kagibari tuki yari


Rep iksma vanpe 13 marek ku-kar kor k-an va marek wareku tuikutterunda

Totto: e.aki utar hunak ta oka?

Yosio: Masao soj ta pon ku esinot kor an. Takasi cise-or-ta mokor va an.

Totto: eani hemanta e-kar kor e.an»

Yosio: cep k-eotke kusu, marek ku-kar kor k-an va.anoisekaikan de aritoarayuru mono wa kono yo no nanika yaku nitatu mono wa onaji seisin ga aru tio sare kamuj to yobimasu.
ajnutokamuj ga kyooryokusiai oginaiai de seikatu dekiru tosimasu.
kamuj wa kamujmosir de wa ningen to onaji sugata datosi sorera wa ishou okite kono yo ni kiteiru to kangaemasu.
sorezore kuma ya karasu nimieru no dato sareytetimasu.
nakade mo kuma wa kimun kamuj ya nupurii kor kamuj mota kamujto yobarremasu.


nininshouikeishou o tukau
macihi: ku-kor nispa hunak un paje_an?
hokuhu: tonoto ku-hok kusu ku-sojne.
macihi: tonorto a-hok kusu sojenpa_an have? kani k-arpa na.
hokuhu: e-hok tonoto anak ataje havke p patek ne kusu, kani k-arpa na.


tanto a-en-kik va.- tanto a-e-kik have?

topenpe eci-kore kusu ne na. - topenpe a-en-kore have?

sito eci-kore kusu ne. na. - sito un-kore have?

ku-jupo en-kik na. - e-jupo e-kik have?

vakka eci-kore kusu ne na. - vaka en-kore have?

kani ka tonoto ku-hok na. - eani ka tonoto e-kore have?
toan menoko ku-kor unarpe ne ruve ne.
toan menoko ku-kor huri ne ruve ne.
toan menoko ku-kor totto ne ruve ne
toan menoko k-unuhu ne ruve nwe.
toan okkajo k-onaha ne ruve ne.
toan okkajo k-akihi ne ruve ne.
toan menoko ku-matakihi ne ruve ne.
toan okkajo ku-hokuhu ne ruve ne.
toan okkajo ku-poho ne ruve ne.
toan menoko ku-matnepoho ne ruve ne.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''--'

dattehagusitauyan d marinamood z kissenba a le dos e lisunaad letre


shukaku mokuteki kaku kumiawase

itininshou no wa itininshou dousi to nininshou to doosi no wa kumiawasaremasen.

mokutekikaku no itininnshou to
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/641-44c75ec0
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。