Entries

EXT:lobermer

GAKUSEI e-ne ja? - gakusei somoku-ne. / gakusei kune ka somo ki.

k-e / e
watasi / kajojo ga
e-sinki ruve? - somo ku-sinki / sinki somo ka somo ki
numan e-sinot ja? - numan somovakka e-ku rusuj ja» - vakka somo ku-ku rusuj. / vakka ku-ku rusuj ka somo ki.


topenpe e-e rusuj ja - topenpe somo k-e rusuj .
Sapporo or un earpa ja ' Sapporo or un somo karpa. / Sapporo or un k_arpa

as an o nado de tunagu keteei jeg system hh


sayoonara
wakareru toki aisatu wa
«apunno paje yan» «apunno oka jan»
tyokuyaku
odayaka de ikinasai , wa odayakani inasai
zensya wa
sonoba ni iru hitakara nokuru hito ga saruhitoni iimasu

koosha wa saru hito ga tukaimasu

otagai saru toki wa zensha no apunno paje jan no /o tukaimasudoosi no kurasu tannsuu to hukusuu
kubetu gaaru doosi ga arimasu
kubetuga nakereba / nai no wa ninshoo sejji ga kawaru dake desu


«ku-ku «ci- ki

ku-sini sini-as

k-arpa paje-as
k-ek arki-as
k-an oka-assapporo ni ilkimasu -issyoni
hanasiaite o hukumanai watasitati ga wa iti nin shoo hukusuukei desu

hukumu wa yonin shoo hukusuu kei desu

«Sapporo or un paje-as»

wa hanasi aite no obasan wa watasi tati ni dewa nai desu.

«uturano paje an ro»

wa hanasi aite mo watasitsati ni desu an to as wa djidoodi no usiro ni tuki masu

tadoosi no baai, aite o hukumanai no wa itininshoo hukusuukei de «ci-» o

aitewe ohukumu baai wa yoninshoo hukusuu kei «a-» o doosi ni saki ni tuki masu
k(u)- waiasi ga e- omaega
san nin shoo no shukaku ninshoo setu ji wa arimasen

k(u)- c(i)- -tadoosi
-as -jidoosi
e- eci-
a- -tadoosi
-an -jidoosi

c(i)- mo ku- ni, a,u,e,o no gotoo de ca,cau,ce,co desu

omáp c-ómap


hunák doko

un e
hunák un doko e

ec-i omaetati ga

ci- watasitarti ga rtadoosini tuku

nukár miru -ta

kusu «surutameni

-as hanasiaite o khukumanai waytasitaciga

utúrano issyo ni a-watasitati ga tadoosi ni tuku

-an watasitati jidoosi ni tuku

« ro simasyou

tané ima

ka mo ,sae hiteigo no saki de yoku aru

eájkap dekinai -ta

apúnno buji ni

aká iru an no hukusuukei

Mátkarku mei sinzoku no0000000000000Inep 4 uturano paje-an ro issyoniikouyo

Unarpe: ~hunak un eci-paje? anatatati doku e iku no?

Matkarku: EiGA ci-nukar kusu Sapporo or un paje-as ruve ne na.

a-nukar kusu uyturano paje-an ro!

Unarpe: tane k-arpa ka e'ajkap na. apunno paje jan. kiotukete iytterassyai

Matkarku: apunno okajan. baibaiKU-
WA A,E,U,O GA GOTOO NO DOOSI NO de k dake desu k akusento wa kore no ue desu

ápkas kápkas aruku


uk «o toru kuk«

ekímne yamani iku kékimne

osúra «suteru kósura nanika o suteru


jisei wa arimasen
jikan wa mousunda kotoka madaka wa nisatta ya numa n mata bunmyaku de hakkirisaremasu

doosino katsaati wa kubetu ga arimasen

nisatta acapo ek ja? asu ojisan wa kuru no?

numan acapo ek ja? kinoo ojisan wa kit NO?


i de wa ku no desu

kú-itak hanasu

akusento wa ku noue ka ínkar miru ku-ínkar nado idoosinai ikutuka aru


-as -an de wa ni juu sen ni s8itemo iikwsmo
somo hai iie no iie desu

Masao e-ne ruve? omae wa masao kai?
somo. iie
Masao somo ku-ne. watasi wa masao dewa arimasen.
somo nai ni ataru kotoba wa nihongo to gojun ga tigaimasu
naninai si ni go no saki ni okaremasu
dousinosu usiro de wa ka somo ki o sinai t9oii onaji oto o desu


k-arpa ruve ne va.

somo k-arpa ruve ne va. watasi wa ikanai ykata yo

k-arpa somoki ruve ne va. watasiwa ikanakatta yo
jípo niisan

akí otouto

nasatta asu

Nupúrpetb bっぷ」登べyつ別

árpa iku -ji

somó sinai

(ka) somo ki «sinai

hem+ánta nani

kusu notame ni

hemanta kusu naze

sínki tukareru _ji

ki «o suru

núman kinoo

sinót asobu -ji
kaspa sisugi
rep 3 somo k-arpa va sinai kiu

ku-arpa e k-arpa so

YUPO: nisatta Nupurpet or un e-arpa ja?

Aki: somo k-arpa va.

YUPO: hemanta kusu e-arpa spmo ki?

Aki: ku-sinki kusu somo k-arpa ruisuj.

YUPO: hemanta e-ki va e-sinki ja?

Aki: numan ku-sinot kaspa ruve ne va.timei nado no fgotou wa oomoji ni suru
wvakka ku-ku rusuj na.

vakka ku-ku yan wakka ku yan

sini jan


ponno ku-sinki va.
tokyoutominn e-ne ruve? . somo. Hokkaidoumin ku-ne ruve ne
deattatoki hjhiti ti hito
katao tatitari tee tori attari simasu
« ruve?» de henji wa «ruve un. to iu henji demo iidesu

« ja?» ya wa aite no itta kto kurikaesu katati no henji desu ippan zentai hqann you no

jinmei no yobikakeno henji wa ho! desu


ryoosyoo no e' wa
kono e7 wa nobasu no ga sizen desu
tyooon tanon no imi o kaenaodesu

gimon bun no ruve wa bun go de
ja rto imi wa niteimasu

Yosiko e-ne ruve? Yosiko e-ne ja? Yosiko e-ne? wa daitai onaji koto desuChibashimin ku-ne ruve ne. watasiwa tibasimin desu

ruvre ne de yori tyanto sita iikata ni narimasu
Tup 2 hunna an? donatadesuka

Unarpe: hunna an?

Yosiko: Yosiko ku-ne ruve ne.

Unarpe: Yosiko e-ne ruve»

Yosiko: ruve un.

Unarpe: ahup va sini jan.

Yosiko: e'.

Unarpe: e-ivanke ja?

Yosiko: ku-ivanke va.
'de nagamenihatuonsarerukotoosimesimasuhúnna dare

hunna an dare ga iru no?

ne «da -ta

ruve ne jijitu desu
ruve? hontou desuka

un koutei no henji

ruve un hai soodesu

ahúp hairu -ji

va «sirte

siní yasumu -ji

e hai kutei no gimonni henji

va nan yo

na de wa neno osu koiu ni tukawaremnasu

topenpe an. okasiga arimasu

topenpe an na. okasi ga arimasun yo» okasi tabena to iu kimo ti ga rarimasu


vakka ku-ku rusuj na. mizuganomi tai no» dakara kunde kite kuda sai

ainu go de wqa ninshoo i ga kanarazu doodi o maeni tukimasu

watasi ga nomu ku-ku anataganomu e-ku desu

e-sinki ja?» ponnoku-sinki va

tikareta kai tutto tukaretayohai,iie kaitoo no situmon de kantan wa
bun no saigo o nobori-tyoosi de iimasu

ja de

usej e-ku rusuj ja to ja de gimon ton simesu koto ga dekimau konotoki mo age agarijoosi desu


meereibun
hitori aite ni e! to tada doodi oiimasu tabenasai

nanninmoiru aite ni teinei i iu baai ni wa e jan! js jan o tukemasu
arigatioo ippa iikata wa ijajraikere danjoken-yoo

híoj'oj wa yooji o sitemorattatoki nado tokuni josee ga tukau

mono morattatoki sore o ryootedre motta
nisankai muneno ataride joogeni sasemasu reigi

ha'p to iinagara migino hitosasi bi de hidarikara migi ni hanasita kosuru doosa ga arimasu
mono moratatoki gotisoo yosotte moratta toki kono doosa etuhukar yiimasu
kore joseenio aisatu

Sinep 1 ijairajkere arigatoo

Totto: topenpe an na. e-jan;

Unarpe: ijajraikere»

Totto: «keraan?»

Urnrpe: sonno keraaan.

Totto: usej e-ku rusuj ja?

Unarpe: ku-ku rusuj na.

Totto: o.

Unarpe: hioj'oj.


unárpe obasan

tópenpe okasi

an aru,iru

na «yo,

e «o taberu

jan «site kudasai

ijájraikere arigatoo

kéraan oisii -ji

sónno hontou ni

úsej oyu

e- anata ga

ku «nomu

rusuj sitai

ja -kai?

o hora

hioj'oj arigatoo
akusento gsa idoo suru doosi ya meesi ni jisyoo setuji ga tuita

itininsyoo shukaku

ki-

watasira
ti- o ci-

ana ta ga
e-

ga tanono itibanme nio onsetu tosuru node m kaionsetu dakara tugino onsetu ga akusento dedsu

kaiopnsetu no tango ni tuite wa akusentoga hitotu idoosimasu


s+iknu e ku-síknu watasiga'ikiru idoo ga nai

mokór ku-mókor watasiga-nemuru idoo ga aru

- wa hatuo n no kankei nasi jishoo setuji o arawasimasu

itinoinshoo tansuu shukaku mokutekikaku no

en-, un-

heionsetu dre kono ue ga akusento desu idooga arimasu

koré én-kore watasi ni kuraru

ko´re ún-kore wtasitatini-kureru


a i u e o dehajimaru go ni kansite
ena , ni hatu onsare nibanme ga akusento desu

omáp en-ómap watasi o kawai garu

omáp u-ómaop watasitati in kawaigaru

yoninshoo shukaku a- mokutekikaku i- to nininshoo hukusuu shukakuno eci- nado hab akusento no idoosasemasen

kore
a-koré taninga kureru

eci-koré omaetati gakureru


ikutukatuitemo kisokuwa kantetu desu

ko´re

eci-én-kore omaetatiga wtasini kureru

a-eci-koré tanin ga omaetatini kureru


hine «site yakka «dakeredo anak «wa nado josi-rui ga

tyokuzen no goto t i itigo ni hatuonsareru koto ga ooku akusentoga nai koto ga ooi desureigai daiiti ga kaionsetu de soko ni akusento no syoosuu no go

úna hai yaketa

úsej oyu

káni watasi

kúsuvep hato yaseino

kúre nomaseru

kéra aji mikaku no

síno hontou ni

sísam wajin nihon jin

sések atuib ondo ga

cápe neko

tére motu dousa no

túki hai sakazuki no

nísap totuzen no

núman kinou sakujitu no

núpe nbamida

páse omoi juryoku no

hápo titioya, hahaoya

húci sobo

húra nioi

húre akai

pékanke ukabu jootai no

mína wartayuwu warau

rúra halkobudai iti onsetu ga heionsetu de sono onsetu ga akusento
ájnu nigen pónno sukosi no

kútci kokuwa

jájkosiramsujpa jukkou suru

kaionsetu de dai niban me ga akusento kamúj kami re´jé ni haituku ie idoo

itanki owan shokki no

ijájrajkere arigatoo


ker kaban -kutu

kere 'ni hure te


etor hanjiru

etoro ibiki kakuakusewnto akusento ga oto takaku sono ato ha hikume ni hatuon sarerun+s e pjs pon seta pojseta

n+j jj pon yuk pojjuk

n+v nm wen va wenma warukutw

r+t tt ku=kor tamasaj ku-korttamasaj watasi no kubikazari

r+c tc ku-kor cise ku-kotcise

r+n nn ku-kornima ku-konnima watasi o mokusei no sara

r+r nr ku-kor rusuj ku-konrusuj wtasi wa hossu

nont dif e mene w vocs esuhn i natue loin vocs dekiet i oo aa ii ee uupon seta kei pojseta

pase omoku

ipe shokuji suru

ie «iu

kaje «oru

heionsetu p t k
non aspiratid
not releise


hoppa «nokkosu


jakka «dakedomo

assap 櫂かい

hum oto sonor

r rr+a,e,i,o,u


j o i
jájrajke jisatu

yaírajke kansya
ni ki syokubutu

ona titioya


tekehe «no te

KI «O SURU

iku «sake nomu


sino hontooni

tu hutatu

etu hana jitainnrTEXT:lobermer
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/618-1615c4ab
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索