Entries

KSTE:koreysf

meisi ga shozokukei no baai no tankei to ha hi hu he ho ga tuita choukei gaarimasuga imiya youhou ni wa tigaimasen.

sintaimeishou
sik sikíhi me
otóp otópihi kaminoke
núpe núpehe namida
kem kemíhi ti
tusá tusáha sode
ker keríhi kutu

itibubun no
nit nicihi gara

op nici yari no e/gara yari no tuka

at atúhu himo

sinta atu yurikago no himo

sinzokumeishou itibu wa noti seytumei

sono ta
asúr asúruhu uwasa
atáj atájehe atai
tokúj tokújehe sin-yuu
húra húraha nioi
pa páha tosi

ninshoosi ga tuko baai wa tuneni shozokukei.

shoyuusha ga ippan na baai wa iwayuru na baai wa gainenkei ni tukaimasu.
wadaini natta reino ga shozokukei desu.
watasino te, watasino inu wa
ku-teke / ku-tekehe, ku-kor seta desu.
tanin ni wataseru wa kor o tukatta hyougen desu. 'meisini saki ni okaremasu
taninni watasenaimono wa yup wa ku-yupi desu meisi ni tyokusetu tunagimasu
kono baai no ninshoosi wa tadoosi no shukku to onajidesu.

shoyuusareru meisi wa katati ga kaemasu. henkamae wa ippanteki na tetoiumono anitoiumono o arawasi gainenkei to yobaremasu. henkago wa te ani deari shozokukei to yobaremasu.
ku-kor ya e-kor no atowa gainenkei dake dsu.ekási ojiisan
míppo mago
ek te
ka «mo
kemá asi
tójtoj tuti
us «ni tuiteiru -ta
makának doniyooni
ikí suru -ji
kinákar sansai o toru -ji
kus «no mukai
e-kór omaeno
turá «tuureru -ta
ku-kór watasinno
macírpe imooto
makíri kogatana
jup ani
éjvanke «tukau -ta
arvanpe 7 e-tekehe tojtoj us pe ne na omaenote dorodarake

Ekasi: e-tekehe ka e-kemaha ka tojtoj us pe ne na. makanak e-iki ruve an?

Mippo: kinakar kusu pet kus ta k-arpa ruve ne.

Ekasi: e-kor seta e-tura ruve?

Mippo: ruve un. ku-kor seta ka, ku-macirpe ka ku- tura ruve ne.

Ekasi: ku-kor makiri e-kor va e-arpa somo ki ja?

Mippo: ekasi kor makiri ku-jupi ejvanke siri ku-nukar.tanto sirmeman nankor.
e-merajke ja?
ku-popke va ku-mokor rusuj.
sirsak kor sirsesek.

numan to epitta apto as. kinoowa itiniti juu ame ga hutta
nisatta upas as nankor. asu wa yuki ga huru de syou
tanto sirpopke kusu ku-sinot rusuj. kyou wa attakai kara asobi tai na
tan pet pon. konokawa wa tiisaku nata
sirsesek humi! / ku-sesek humi! aa, atui
pet or ta rap_as va poro cep ci-kojki. bokutati wa kawa e orite itte, ookina sakana totta
sojenpa va sinot jan. sotoe dete asobi nasai nanninka ni mukatte no
nitek ku-kajpa. watasi wa eda o pakipaki-ottatanto sirpirka siri!
ku-sinki humi!
tan cep sonno keraan humi!
poronno e-nepki have!
ku-merájke humi!

ku-ek = kek arki_an
k-a
pajean ro
rikipas
e-ahun
eci-sap
k-as
okaj-as

doosi kurasu
katati ga tan huku de kawaru «goku sho suu «juuyoodo ga takaidoosi bakari desu

an oká
árpa pajé
ek árki
as roski tatu to tateru wa dookei ni naru
a rok

así róski
rájke rónnu
erámu-an erámu-oka tadoodi dakedo shukakuni tanpuku ga taiousuru

tansuukeiga -n de kuhusuukei ga -p de ogobiga owaru mono «shoosuuaru «idoo o awrawasu doosi dakedesu

rikín rikíp
ran rap
san sap
ahún ahúp
jan jap

hkusuukei ga -pa de gokei no doosi «zokusuru doosi wa ooi

suvé súpa
tujé tújpa huráje hurájpa

hopúni hopúnpa
hojúpu hojúppa
hosípi hosíppa
sójne sójenpa
kajé kájpa
jasá jáspa
revé révpa
pirú pírpatansuukeiga kihgon hukusuuwa hasei to kangaegati da watasi
jidoosi wa shujkaku ga tanss ka hukusuuka ni aimasu
tadoosiwa ookuga mokkutekigo no tansuuka hukusuuka ni aimasu matawa doosaga itidokirika nankaimo ka ni kimarimasu
«su ku-huraje kusu,cep e-hurajpa va e-tujpa jak pirka»
arau wa hitori no ningenga desu ga, nabewa hitotu deke ari, sakana wa nanbiki mo imasu
tuipa ga hukusuu to naru nowa sonodoosaga nandomo arukaradesu
doo to toobu ni wakeru dake nara cep sapa tuje to tansuukei o tukaimasu.
cddata wa watasishoyuuencoodo upuroodositenaine shoohinkatiosagetenaihgazune kokodehinansarerukotonaihazunepet kawa
or ta basho de tuneni hatuon otta

rap oriru -ji
cep sakana
porónno takusaan
kójki «o toru -ta
árki kuru
káni watasi
anal « wa
atúj umi
sam no soba de
san oriru
pe´ráj tiru
sinép ippiki
súpa niru -ta
su nabe
huráje arawu -ta
hurájpa arau
tújpa kiru -ta
jak «suruto
pírka yoku -ji
jak pirka sitekuraeeto yaku jaoponeo irenaikara sefu akto tadano tenbundja naa tekoto i natto yto omouyonsIvanpe 6 cep a-supa va a-e ro sakana nite tabeyoo

Yupó: pet or ta rap_as va cep poronno ci-kojki va arki_as ruve ne.

Akí: kani anak atuj sam ta ku-san va ku-kojki e/ajkap.

Yupó: cep a-supa va a-e ro!

Akí: su ku-huraje kusu, cep e-hurajpa va e-tujpa jak pirka.Ivankpekeiyoosi to doodi
kubetu nai desu
kandan o taikan wa jidoosi tosite
kikoo w shugo o hitu yoo to sinai doosidesu.
de aru to ninaru no
samui to samuku naru no tigaui wa hyoogen de kubetusaremasenu

te'eta vano tan pet poro ruve ne. mukasikara kono kawa wa ookii /mizugaooi

apto as va nisapno pet poro ruve ne. amega hutte kyuu ni kawa ga ookiku nata/ mizukasa ga masita

poro yakuseru ookii o ookiinaru
keetyoosiatusa samusa ni kikoo to kankaku de nishu rui no hyoogen simasu
kyooha ondo ga atui yto kyoow watasi wa atuku kanjiru desu.

kikooga taikande
atui sírsesek sések
attakai s+irpopke pópke
suzusii sírmeman memán
samui méan mérajke


watasiwa
ku-sések
ku-pópke
ku-meman
ku-mérajke


kantan kandoo bun
siri ya have, humi ya ruvwe nado bun saigo ni oki hyoogen
kibun waruu naa toki mo onaji hyoogen tukaimasu yons
siri mitame nituite
have tanin kara kiita hanasi nituite
humi sikaku igai no kanksku ni tuite
ruve wa jijitu ni tuite jidshioo ni tute

soj ta upun yupke siri! soto w hubuki ga hidoo mado kara soto nozoota toki ni

irajapka,unarpe nepki have! eraanee obasan hataraku nante sootoono nenrei ge mo mada hataraiteru to kiite

tanto ku-merajke humi! kyo wa samuu nah

keraan humí! oisiinahunmm'

nepenepo eci-askaj ru'rve! nanto omaatati saohoo joozu
sápo nee-san
mátaki9 imooto
ti yoobi
e´pitta itiniti nityuu
ápto ame
as ame nado ga huru

korka dakedo
támnto you
sírpirka tenkiii
siri dannah
pópke attakaio -ji
humi kandoosite
nej dokka
tab bash, jikaaN NI
dokoka nado yokuwakar nai mono ni setuzokusuru josi
népki hataraku ji
méan samuu
upás yuki
nankor osoraku de aru
sírpopke attakasai
hgi suru toki no

Asiknep 5 tanto sirpirjka siri kyoo wa iite n ki da nen

Sapo: numan to epitta apto as korka, tanto sirpirka siri!

Makieta

Mataki: ku-popke humi!

nej ta ka sinot_an kusu paje_an ro.

Sapo: tanto ku-nepki kusu, nisatta sinot_an ro.

Mataki: nisatta mewa/ mean va upas as nankor.

sirpopke hi ta ku-sinot rusuj.

torikomi hozonsurukatinaa sonobadeyomyaeendasi jeg ha ditt
tabtols
Asikinep hukugoogo ka go de hhhuummmm jeg
hh memotyooake te naade kakikonjattasi hh jegst ba hhahahahaie no shujin ni sayonara
apunno oka jan.
kaeruhitoni iu sayonara
a+punno paje jan.kinoo boku wa eiga o mini sapporo e itta
Numan EIGA ku-nukar kusu Sapporo-or-un k-arpa.

tujkareta n de neta
kusinki kusu ku-mokor.

ojisanga kita okasi tabeta
acapo ek va topenpe e.

asondab de kara/ato kaetta
sinotas va hopissa_as.

. saigo bun , hukuibun saki wa jooken ato wa shubun jegs


iaasyoni si
uturano paje_an ro.
e erosihu
uturano sini_an ro
uturano sinoyt_an
uturano hosippa_an ro.
uturano EIGA

di lage leter ha tollless a sized komoji lenghtde ba rrn

uturano Eiga a-nukar ro.

uturano topenpe a-e ro.
uturano Sinot / uturano Sikot or un paje_an ro.k-uk eci-uk
ku-sini e-sini
eci-sinki sinki_an sinki=an
ku-sinot sinotads

k-arpa eci-paje ar+pa
koka-an

oka_an eci-oka

k-ek arkian eke-ku eci-ku
a-nukar ci-nukar

TEKSTE:koreysf
anonce aggaiin intothesky
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/617-aa742ab0
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索