Entries

xt:grloimnos
ma. hla joseinona
na_ kaon: dai_ gen kina
tai(dai) doosi ni tuku josi no isshu isyhu
ko_ win: dansei no na
kau:(gau:) ««wa(?)
canau waasi otoko ga motiiru
àkhu. / `agu. ima
ze: itiba,maaketto
zcva: dai_ iku
mai_ doosini tuku josi no issyu
lai' tai_ stuki sou, doukousuru
hou'kai. hai
cqma. watasi joseiga motiiru
mala: (««si)masuka(?)
lai: mo
malo. surutokoro da


Hni' 2 ne_ kaon: dai: genkidesu
´ma.hla. na_ kaon: la: .
´ne_ kaon_ dai_ . Ko_win: gau: .
´ne_ kaon: dai_ , canau_ `akhu. ze: zcva: mai_ . lai' mâ la:.
´hou'kai., lai' mai_. cama. lai: `qkhu. ze: zcva: ma lo..ma-hou' phu: tigaimasu,soudewaarimasen
souda ni dosi hitei sita katati desu
dewa nai wa
Da_ Pan:zdi: ma Hou' phu. korewa ringodewanai


A w B desu
A to B o narberu dakede
da_ Khai:dan_ korewa enpitu
`ai:da_ Khvai_ sorwa inu

sikasi kore dewa bukkirabou
teineisa wa pa(ba) o okimasu

Da_ Khvai:da_ ba_ korewa enptu desu
`ai:da_ khvai: ba_ sorewa inudesu

la_ nihongo no ka ni sotou naninani ka?
konotoki intoneishon o ageru hitu you wa naidesu
inrtoneisyon wa jokouteibun to onaji yomi desu

Da_ khvai:dan_ la: korewa enpitu desu ka
`ai:da_ Khvai: la: sorewa inudesuka

bgimonbunde pa o irenaku te bukkirabbopuni narazu nanode irenaidesu heijoude

gimonsi o hukumu gimonbun ni lqi:
ak de naku lai: toiu josi o tukaimasu ha o tukatta rei o nmitemimasyou

da_ ba_ lai: kore wa nandesu ka
ho_ ha_ ba_ lai: are wa nandesu ka
gimonsi no oiti wa kouteibun/heijoubun to onaji desu buntooni motteikimasewn


sijidaimeisi ko so a ni nitakubetu aru
di_ kono
`ai:di_ sono
ho_ ano
kono mono toiu imi no ha_ o tuke kore sore arae ni sootoosuru hyougenkore sore ni wa hoboonajiimide da:,ài:da katati aru
Di: ha_ kore = da_
`Ai:di_ sore = `ai:da_
hHo_ ha_ are =


birm kihon gojun wa dshugo dmokutekigo doosi sde.
koreigai ni mo nihongo to onaji ooku ga desu
meisi no kakuhenka ya doodsi nokatuyou nai
nihongojosi to onaji younahataraki no go ga ta ku sa kn ari masu.da_ kore
pan:zdi: ringo,lingo
ma hou' phu: tigaimasu
`ai'da_ sore
zcayai'zci_ mangoo
pa_(ba_) teineisa o arawasu josi
ba_ nani
lai: ««ka(?)
`oun:zdi: kokoyasi no mi


´kokoyasi de´~kokoyasi nokoto simesu mai
si to wakattenakereba teki to na ku kinomi
nop meisi yutte susitumon sitemita tte ko
to kana mitewakaranaa tetukomiirante hh

Ti' 1 `ai:da_ `oun_zdi: ba_ sore wa kokoyasi no mi desu

´da pan:_zdi_ la: |
| ma hou' phu: ´ ài:da_ zcajai'zci_ ba ´

´da_ ba_ lai: |

| `ai_da_ `oun:_zdi_ ba_
bama_ biruma ba.msa_

zhapan_ nihon zha.pan_

Jan_goun_ yangon(ranguun),rangoon.en jan_koun_
1 ti' 2 hni' 3 zcoun: 4le: 5nga:

6 chao' 7 khunni' 8 syi' 9 ko: 0 zcoun_nya.


í. `i. `i_ `u. `u_ `u:
`e:( `e() àu_ `au:
hnae' jwe. lagaon:

hukisokuna yomkmi

gaon: khaon:

myi: mye:

hikusokuna tuduri
da'poun shashin
khi' jidai
ho_ sikan tuti
ko_ karada

. wa || , nisootoo | tukaimasu


paari indokoten kara shakuyoo niwa kasaneji ga tokusyu tuduris
sai'ku_ kami
min_gala_ kisshou
bou'da. budda
man:dale: mandaree (timei no)
pyi`si: sinamonozcana' teppou zcena*
paji
payi` koorogi pu.yi`
daga: mon tan_kha:

hukuusuuno onsetu saisho ga keisei no keikou ga aru kigoonasi itiji de wa
keisei no ko ko keo kei kou aru
thamin:
shaja_
àna kizu
naga: ryuu
q o hukunmu onsetu to sopno tyokugo ga ryohoutomo musei mukion o arawasu moji de tudurarerubaai dotianosion mo hutuu yuuseion de yomaremasu
zaga: kotoba
da-gaon_ ippikiyuuseuika sita siin wa moto no tuduri de kakareru hutuu
thami:zaen_ shokudou
shaja_ ga. sensei ga

museiosionji wa tokuni gootyuu de yuuseion de yomareru koto aru
bu_da_ eki
loun_zh_ lonjii kosinunoO to -a' de wa' denaku wu' to yomereru
wu` kiru huko o


-ai'
-ao'
-ae`
-a'


-ei`


-ou`


-u`

(-wa')O ga an to de wan wa wun to yomareru
wun_ hutan, sekinin
wun: hukubu, hara


`qzcai: kanzou
pye. mitiru
pyi kuni
-in to
àsi'asin_ keikaku


massion '
` de arawasimasu

n de arawasu onsetu wa ~ an,ein oun,un wa kakikata nishurui zutu aru

-in~. -in_ -in:
-aon. -aon_ -aon:
-an. _an_ -an:
-a~. -an_ -a~:
-an~. -an~_ -an~:
ein. -ein_ -ein:
-ei~. -ei~_ ei~:
-oun. -oun_ -oun:
-ou~. -ou~_ -ou~:
-un. -un_ -un:
-un~. -u~_ -u~:(-wan:)


-a. -a_ -a:
-i. -i_ -i:
-i. -u_ -u:
-e. -e_ -e:
-ai. -ai_ -ai:
-au. -au_ -au:
-o. -o_ -o:

. gakakootyou
: ga koyuheityou
heiy
teiheetyouosimesu kigoo w arimasenca. /cya. cha. / chya. zy zha zya zya. pya.
phya. bya. mya. lya.

ca. cha. zha. nya.
pya. phya. bya. mya.

hnga. hnya. hna. hma.
hla. hva. sya. sya.

kva. khvca. gva. ngva.
sva. shva. zva. nyva.
tva. thva. dva. dva.
nva. pva. phva. bva.
bva. mva. jwa. jwa.
lva. zcva. /zcwa. hva.


hmya. sya./hlya. sya.

cva. chva. zhva.

cva. chva. zhva.

cva. chva. pywa. pyva./pva.
mywa./(mva.

hnyva. hnva. hmvqa. syva. hlva.

hmya.myao' kita , hoku hougaku


ka. kha. ga. /ga./ nga.
sa. sha. za. za. nya.
/ta. tha. da. da. na./
ta. tha. da. da. na.
pa. pha. ba. ba./pha. ma.
ja. ja./ra. la. wa. zca.

- ha. /la./ «a. -JOSIHUZOKUGONOTABGUIGA TANOGO NI TUKUTOKI HOOHUNIARU

SHQJA_ SENSEI + KA. GA
SHQJA GA.
SHAJA_ GA.

khale: kodomo ko o
khale: go_
josi huzokugo de kono yoo naranu mopno ari
khale: taon sae

khale:-taon kodomosae

honsho de yuuseika go o () ni ire, ka.(ga.) no yooni simasu

yuuseika okosanai « no baai
phana' kutu, zoori shaen
phana'shaen kutuya

lai' ka.
lai'ka. tega
nihongo ta ga inada
ko ga hutago to da gio ni naru genshou
ga onajiku biruma ni mo aru
musei haretu ya masatuon haga yuuseion haretu masatu to koutaisimasu yuuseika

-» « de kawari
p, ph « b
t,th « d
c,ch«zh
k,kh«g
sc«zd
s,sh'z z,zh«z

gendou ga okiru jouken
go ga kuttuite hukugou hgousei sita toki
thqmin: gohhan
shaen_ mise
thqmin:zaen shokudou

sai'ku_ kami pan: hana

sai'kuban_ buugenbiria
seityooo tomonawazu karui onsetu
keisei
a ga tyuuzetuka sitamono birma sika arawarezu
aimai ni a to hatuon
keisei wab gomatu zettigomatu ni arawarezeu

zqga: kotoba
nãga: ryuuou

zqni_ tuma , husai, okusanmassiin wa n to ~ _ ' no hutatu desu ari

' ga tuita onsetu wa tuneni takaku mijikaku hatu onb desu
dotira no massionmo
tukukoto dekiru boon no kagirerete imasu
subete no kumi awase wa
massion ga tuita buon wa tangdoku yori kotnari sukosi masu
i u wa kuti no hiraki aki ga hirokunari big bokk di eng no i u ni tikaku hatu on desu

massion n wa ~ bionka suru youso
saigo o bionka boin simasu
'in: mizuumi

min: ou
phaaun ikada
thaaun keimusho
shaain mise
naain ngan kuni
la:n miti
shan_ kome
«ein ie

'qmein. meirei
joun: jimusho
moun. o'kasi
kun: kinma
zun: saji, supuun

'to no kumiawase

aqq toka waqq toka no youryopude
saigo iki o tomemasu
massion de owaru onsetu mittu no seityou ganaku koreo hito ni yotte wa dai yon no seityou to kangaeru koto mo arimasu

sai« kikoa
sai'
lai' te
'aau' sita
zcaao' nomu
tae' biru
mae' orokana
'a' hari
na' seirei. kami
'ei' neru
shei' yagi
'ou' renga
'q
'âyou'
'qjou' ningyou
chu' nugu
lu' jiyuu ni naru

gaireigode ' demo hikuku hatuon nomo ari
'ao'toba 10gatu
tai'kqsi takusii
dao'ta_ hakase

hakusi


boin
boon
tyootan no kubetu simasen
a o aa
w
va
wa. hutotteru
sa_ tegami
i
shi_ abura
di_ kono
zentaitekini nagai seityou o hyougensuru jikan ga boins
khu imomusi
shu. shou
e
ne_ taiyou
'âme_ okaasan
ai E
nai: inaka
jai: keisatu

au O
khau_ yobu yobikakeru
mau: tukareru
kho_ hato
mo: ten, ame,/ ame


kaisiion
v to j desu
pvai: maturi fesu
nva: usi
cvai: suigyuu
phja goza
mja: ppo
mji: mago

y w
pwee
nwa:
cwee
phya
mya
myi
v
va:
w
wa_
wa
wa: take
hva
hw
hva w.Ç ª wºw
hve.jan: hurimawasu
j
ja_ hatake ba
ja: kayui
la. tuki
le_ kaze
hl
hla. utukusii
hle: hune
ra sitaosaoraseta sakuyougo nisika tukwazu birmajin mo l de hatuon suru koto ooi

re_di_jo_


ie a
se non

ie
i ha e

ai/ a e
ue
so
u
au ha a'ubion
ma
ma_ katai
mi: hi honoo
hm
hma_ tyuumon suru ryoori
hmo kinoko
na
na_ itai
ni_ akai
hn
hna_ hana noozu
hni' tosi
ny
nyi_ otouto
nya usootuku
hny
hnyo kogekusai nioi
hnya' hasamu
nga_ ore
nga: sakana
hnga: saka kariru kasu
hngai' tori


s
sa_ tegamo
sa: tedberu
sh jitu o iu to saikin wa birumajindemio s to sh no kubetu sinai hito ga hueta, goikokujin ga kotosara kubetu wa hituyoonaidesu.
sha: sio
shu. shou / puraizu

z
za_ti. kokyou
ze: sijou
cy nihongo no sha c,/
cy
sy cy
sya_ bero sita
ha
ha: mono
ho_ anp


P,p pa yori iki o dasanai youni
pa_ hukumu
p'an: hana
Ph,ph nihongono pa yori iki o dasi te hatuon
pha_ kouri gyoori
phan: toraeru
B,b
ba_ nani
bai: ahiru

t
ta_wun_ sekinin
tu_ ha/si
th
tha: oku
thi takarakuji
d
da_ kore
da: naihu
c tc,/
ca_ hasu
caau' isi/
chan: samui
chaau' 6
sh dz,/
zha_man_
zhoun_ komugi
ka
ka: kuruma
ko: 9
kha
kha: kosi you
khu imomusi
g
gaaun: atama
gu doukutu dookutu
zc ,t t .t masatusasedu haretu de th d eng.
zca: musuko
zd
zdo. mâ hou' mosiku wa d bungio
' seimon heisaon
nuihongo no agyou ni mo jidooteki ni tui te imasu
a o kugitte nikai yuu toki no nibanme sai sho no oto desu
toosion wa zenbu de 34 arimasu.

mukion yuukiioon k no kubetu ari

kore zokusu wa p,t,c,k,s de yuukion ni ph,th,ch,kh,sh dewsu


kamikire sihen o kuti no maeni o tisshu nado
de
iki de kamikire gbahotondo yerenaitoki wa mukion
hagesiku yure ba yuukion de su rensyuu

museibion hm.hn,hny, hng wa m,n,ny,ng ga museikasita, dedasi no bubun ga sukosi

l to hl mo yuusei musei no kubetu desu
birumago no kihongo wa ooku itionsetu kara dekiteite, itionsetu wa
omomune
C1(C2)V(C3) toiu koozoo de ni seityooga kabusaru katati de dekiagatteimasu.
C1 wa toosiin
C2 wa kaisiin
V wa boon desu
C3 wa massiin desu.

Myi^n

myi'n uma

m ga toosiin
y ga kaisiin n ga massiin

^ wa seityoo desu.
kono miitu no kubetu wa hatu on mo ji no setumei ni bebri desu.


seityoo no mittu

kakoutyou


KA. ODORU
LA. TUKI

MA. SASAERU

TEITYOO

HIJKUKU
TAILA NI HATUON
LA
LA_ kuru

na_ itaki

ma_ katai

koutyou


takaku taira no ni hatuon
na: yasumu

sa: taberu
nha sakana/ nga:

japoneclassica wa i ni oto de i hi wi nado ga regen dfai no ot to tango goto tukaiwakemasu.

koreto onaji koto wa biruma go ni mo atehamarimasu.language murma Myanmar
bâma ma_

myanma / myâma

nohutatu

koogoteki

bungoteki notigai gurai de sika naidesu.ko (go) noyooni kakko nai wa yuuseikasita hatuon desu.

bai lo / balo no surassyu de wa notiramo aru koto o hartuonsimasu.tesxt:xgrloimnosText:grloimnos
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/609-8edca618
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索