Entries

Text:nofrensuodimo
suma ka ta huci a va an.

k-apkas kor k-an etoko kotctake ta seta hojupu va arpa.

cip onnaj un sike rura ruve ne.

ku-kor cise osmak va mukar kor va ek.

nitaj tum peka ku-poho ku-hunara kor k-apkas.ie hune hako naka ga kara de naka : ónnaj, ónnajke, ónnajkehe

nakami ga aru mono no naka tuti umi hayasi kaze: tum, tumú, túmke, túmkehe

toku ni wa ie nop
soto : soj, sójke, sójkehe

hako no soto ni dasi ta wa

suvop or va sanke ga hutuu no iikata desu.

migi : simójsam , simójsama

hidari : hárkisam , h´sarkisamakawa ya dooro no zen . etók, etoko, etókoho

seisi de : koca , kotcake, kótcakehe

ugoku kou : oká, okake , okákehe

seisi de : ósmak , ósmake, ósmakehe

ka, kasí, kasíke, kasíkehgwe/ kasikehe sesute no ue

hanarete ue :énka, énkasi, énkasike, énkasikehe

hirogari aru ue :kírka, kúrkasi, kúrkasike, kúrkasikehe
sita sesshoku ka hanarete ka kubetu naku . cor´pok, córpokke, córpokkehe
rono uedattandana


itimeisi


wa tunwni basho to site atuaku.

cise KOTCA ta
nitaj TUM ta
to ta ni tyoku setu tunagari masu.

or mo itidoosidesu.

bashorto imi o motanai meisi ni un ya ta nado no kakujosi o tuekru tameni tukawaremasu.


watasi no wa mokutekikaku deu

en-etok ta

en-enka ta
itimeisi ni sorezore tankei(kihonkei) to tyookei no arimasu you hou ni sagaarimasu.

imi ha hobo onaji desu.kótca omote
isépo usagi

ruvé asiato

ánpe hontou
macíja mati

o noru -ta
etok temae

tomótuje yokogiru -ta
tusún nike ezorisu

nítaj hayasi

tum tuti mizu hayasi nado no nakade
ni ki
ka ue
a- kako no dekigoto
hepúni kaoageru .ji
énka ue no hou ni
ínkar miru -ji
akuisu suru to
nítek nítekehe ki no eda


Hotnep 20 cise kotcxa ta ie no mae de

Tosie: numan ku-korcise kotca ta isepo ru ku-nukar.

Kimiko: anpe ne?

miciya orta ka isepo an have?

Tosie: KURUMA k-o va Sapporo orun k-arpa hi ta ka, emn-etok ta isepo ru tomotuje ruve ne.

Kimiko: tusuninke anak nitaj tum ta ku-nukar amkir.

Tosie: ni ka ta an a ruve?

Kimiko: ruve un. ku-hepuni va en-enka un ku-inkar akusu, nitek ka ta a va an ruve ne.yamade kari de koguma ga umaretabakaride
azukari sodate kamui nosekai e kaereru made nattara

iroiro omiyage motase oyamoto e kaesu no ga gisiki kamui omante mata iomante desu.

kumadakegdewa naidesu ga kuma ga itiban seidai de yuumei des.


tokuteiwasinai nanika mokuteki ga ari to iu i- desu.
i+omante


douyou no i wa
ku iku
huraje ihuraje sentaku

mokuteki hito tu toru doosi ni tukuto zentaiga jidoosi desu.


doosi yadoosipka no usiro de jodoosi
eajkap
ya

eramuskari hoogennui yotte wa eramiskari eramuskare

honrai tadoosi desu.
jodoositeki ni tukaware ni wa ninshoo setjji ga tukanaidesu.


itiran simasu.

easkaj dekirui

eajkap dekinai

amkir sitakotoaru

eramuskari sitakoto ga nai

nivkes sikaneru

etoranne sitakunai

koven suruno ga kiraidata «de
un «e
va «kara
peka «o
basho ni koto ba ni tukimasu.

uni
kim

nadio

uni ta
kim ta de josi ga tukimasu.

cise
nupuri
wa
or o hasamimasu.

cise or ta
nupuro or ta


zensha seikatu suru basho tosite

kousha wa tatemono tositeno desu.

kousha ni wa
atuj
pet

kotan wa
kotan ta to
kotan or ta mo tukaewarekata mo sari masu.kotán mura
ománte okuru -yta
tánpa kotosi
iómante iomante -ji

erámuskari itakotonai -ta
pe ne a p datta keredo

pevrep koguma
resú sodater- ta
kim yama
pa mitukeru -ta
nupúri yama
na mada
nankor ja? no da roo ka


Sinepesanpe ikasma vanpe 19 iomante kuma okuri

Masao: e-kor kotan otta kamuj omante have e-nu ja?

Satosi: ku-nu korka ku-monasap kusu tanpa k-uni ta ku-hosipi ka eajkap.

iomante ku-nukar ka eramuskari p ne kusu, k7u-hosipi rusuj pe ne ap.

Masao: hunna pevrep resu kor an have an?

Satosi: ku-kor acapo kim ta pa va, kor cise otta resu have ne.

Masao: nupuri otta na kamuj poronno apkas kor Oka nankor ja?k-unuhu, k-onaha, kani ren

tu tusuninke, sine kmuj re isepo ivanpe

sine su, sine kasup, ivan itanki awasete tusanpe /tupesanpe

re cise, ine pu arvanpe

asikne okkajo, re menoko, tu hekaci vaniv

tuekasi, tu huci, asikne mippo sinepesaniv


ku-sapaha arka a-sapaha arka, sekor havean

ku-irara ka somo ki ruve ne. irara_an ka somo ki ruve ne, sekopr havean.

sinot_as kusu paje_as kusu ne na sinot_an kusu paje_an kusu ne na, sekor havean

e-kor cise anak ku-kor cise akkari poro ruve ne

ekor cise anak a-kor cise akkari poro ruve ne, sekor havean

ku-sinotoma korka sinen ne ku-hosipi a-sioma korka sinen ne hosipi_an, sekor havean

ci-kptanu inne kotan poro kotan ne va a-jkotanu inne kotan poro kotan ne va, sekor havean


ukojki tyatakau

u+kor kekkon suru
ukasuj tasukeau

uosura rikonssuru
ukoterke sumou toru
ukokikkik isshoni naguru/ pokapoka suru
ukocotca isso ni ya o ateru

jajmososo jibunde okiyoo to rsuru

jajkar bakereu

jajkomismu hitorideitesabisii

jajkoresu oyanasi de sodartu


mono ugomkumono
kazoeru toki wa

1
sinép

2
tup
3
rep
4
inep
asínep

ivanpe
árvanpe
8
tupesanpe
sinepesanpe

10
vanpe
11
sinep
ikasma vanpe
20
hotnep


ningen wa

sinen
tun
ren
inen

sikne
6
ivaniv
7
árvaniv
8
tupesaniv
9
sinepesaniv
10
vaniv

11
sinen ikasma vaniv

20
hotnen

p

si nep ivanpe no p pe wa mono desu.

sekor ku-jajnu a p to omotta no ni mo onaji kotoba desuga kono wa setu zoku si noyouna gyakusetu no desu
nandakedo to arawasu youhou desu.
tanin no kotoba inyou suryu toki yoni n shoo ni simasu.
ku ya ci no okikaemasu. kore wa in you no iti nin shoo desu.
hiro si no tuma gi jissai ni itta koto ba wa

ku-sapa arka va ku-hopuni ka eajkap.

desu.

hirosi no in you de wa
a-sapa arka va hopuni_an ka eajkap.

isao ga jissai ni wa

tun ci-ne va paje_as kusu ne na desu

kono in you de wa iti nin shou ni awa se masu

hopunpa_ an to wa irwaremasen.turáno issyoni
jájnu omou
a p datta no ni
sinén hitori
árka itamu -ji
tun hutari
have ne jakun to iu koto nara
ínen yonin
etokus surukoto ni naru


Tupesanpe Ikasma Vanpe 18 ""a-sapa arka" atama itai

Takasi: ""e-maci turano e-ek nankor" sekor ku-jajnu a p, sinen ne e-ek siri ne ja?

Hirosi: kunejva ku-macihi ""a-sapa arka va hopuni_an ka eajkap" sekor havean kusu, kanui patek k-ek ruve ne.

Takasi: Isao anak makanak iki have ne ja?

Hirosi: numan DENWA or-ta ""tun a-ne va paje_an kusu ne na" sekor havean.

Takasi: have ne jakun inen a-ne va o+e_an etokus ruve ne.tadoosi to jidoosi ga hakkari tigaimasu.

havean -ji

je -ta

to iyu

«sekor havean , kunak(kuni) je»

nanto ka to nobubun mo betu no hyaougen desu.


jajnu kangaeru
ramu -tava en-kore
hito ni / tanin ni mono o tanomu toki
meireikei no ato ni okaremasu.

jan mo kuwawaru koto ga arimasu.

en-kore wa watasini ataete de sitekure desu.

dnanninmo de tanomu baai ni wa va un-kore nui narimasu.


jaj, jajko

jaj wa tadoosi no mokutekigo no kawari ninatte jibunni o tuikasimasu.
nujna -ta jajnujna kKURERU -JI
OSURA -TA JAJOSURA -JI MIONAGEDASU

TONARIMASU.


E+JAJ+SITOMA JIBUNNGA NANTOKA NITUITE OSORERU

JAJ OTUKETA TOKI NO IMI GA MOTO NO IMI KARA YOSOODEKINAI KOTO MO SUKUNAKU NAIDESU.

jajko- jaj+ko hitoride

jajkoan hitoride kurasu

jajkosina sibaru.

u, uko-
u- wa otagai ni no tadoosi ni mokutekigo garawu
nukar unukar de otagai miru = au desu.

u- + e. + nevsar de uenevsar otagai no koto ni tuite yomoyama bana hasa hanasi o suru çta -ji

u wa tadoosi ni sika tukanaidase 7 /desu

u ga mokutekigo o hitotu toru tadoosi ni tuku to zentai de jidoosi no narimasu.

uko wa u ni ko tni mukatte ga musubi tuita mono desu.
issyoni no narimasu.

isojtak ukosojtak hanasiau -ji

omap ukoomap -ta

uko wa ji ta dotira ni mo tukimasu
tadoosini tuite jidoosini wa narimasen.ohónno nagaku
unúkar au -jui
ánnoski mayonaka
pakno «made
uévsar katari -ji
ukójsojke hanasiau -ji
jájkoan hitorigurasi suru -ji
kotóri shokuhaku -ta
jakka «sitemo
jakka pirka site yoi
révsi hitobansugosu -ji
sekor nantoka to omou iu
havéan iu -ji
nukáre m se -ta
va en-kore sitekudasai
ejájsitoma hazukasikuomou -taArvanpe ikasma Vanpe 17 ukojsojtak_an ro ohanasi siyoq

Tosie: ohonno unukar_an ka somo ki. tanto annoski pakno uenevsar_an rusuj na.

Keiko: pirka va. ukojsojtak_an ro

Tosie: kani ku-jajkoan pe ne kusu, en-kotori jakka pirka na.

Keiko: ijairajkere. ku-hokhu ka ""e-revsi jaka pirka" sekor havean ruve ne.

Tosie: e-kor nispa SyasuN en-nukare va en-korre.

Keiko: k-ejajsitoma kusu eci-nukarre rusui ka somo ki.1+3=4
sine suma + re suma ine suma

5+2=7
asikne paskur tupaskur arvan paskur

8-4=4
tupesan sito ine ontaro ine sito

6+4=10
ivan ontaro ine ontaro van ontaro

10-9=1
van makiri sinepesan makiri sine makiri

7+5=12
arvan cep asikne cep sine van cep

12+8=20
tu umma ikasma van umma tupesan umma hotne umma

9-6-3=0
sinepesan topenpe ivan topenpe re topenpe tipenpe isam


numan puta kam k-ere kinou buta ni niku watasiga tabesasetea

teta e-macirpe a-ipere ro
kokode kimiimooto ni shokuji saseyoo

kani anak pon hekaci kopasirota ka k-eajkap watasi niwa tiisana otoko no ko o donarituke nante dekinai

tanto mean kusu, a-kor Seta cise or Un ahunke ja. kyoo wa samui kara utino inu ienionakan9i irete yariik-unu kAkihi kopasirota
iteki sunke iteki en-kosunke
sini_an ro acapo a-kosini roseta mik seta paskur emik

ku-japkir /suma kejapkir suma ani ku.japkir
cape ikka cape cep eikka
seta terke sikani yajirusi seta juk koterke
k-nu pasirota k-nu k-akihi kopasirota

aa doosini tukiteru mono ni wa

aokkee
k-unu k'Akihi
matawaa
k-unu k-Akihi de iiyo

Text:nofrensuodimo
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/606-24ffe706
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索