Entries

syzjaks

helkomosuos
kekkokokokekkoiyoukoyokyuun'inu'i--yo'ukoyoklyuurnn
cahbovleise handiomalje mondikmeile noplinkmaile podlinkmeilr
songimolveisa scemalignoilte zenveile zcemkelileie zhankaleigte
koookokugasoresagdtaokaikukininarandatebhvabwwa

reel imooto sonakawayukuha sshhitiniti wsan ysokuepuron aidorun d ak
sintoosinakata zenzen naayomimatigai sooomottetanka d meg
honsin no sisoode hhgyooei nitara hanareru youseekara
kikennaa i mo ni s d kyomo
paasonaritiiga betuyasi
nita yoona jmmessya ha detekuruyo
sioreha betuno tamasiinba

keesyto ya buddii ya jityuzaisitanya ra umarekawaa mo irudessyo
ked
zzzensetoonajikotosurunigenn na wajkeneejan
komatta-hitodesune
komaru hatugensya
hidoi-hitodesune
hidoi taisyoosya
bunpoo ha doonatiih nahidootyuunojikantukoote tuusinhehe
sinkoosinhanai nmieteguti ha hazainnkeino n nioi gasuru yuuimi ni nattoonbnah
sosoite senseuinokotoo ni ikousaseru tteyuu teguti
otoosanpokaasan o taisetunisimasyoo
koreo hitei surunoha ,muzukasii
dekinaiha hitioni nattokusaseru subenituite
dekiru toyuuka jibunjisin de keturetub nahtyo tajounnbini kaneharaitaanainjakedo


kawaiikono hansasainara kiityaujanaidesukaahkaiwatyu aidutiutitakunaru
yatinsyuunyuu


kaiwatyuu nomimononado mnondaatoni suguaidutiuti sikennnikiiteru api o sitonaruuuhouhoiu > subesireoi masseeji kompliment

siroimesende hohioemu

kuroi hanasi/messeeji sitagokioro

kuroimeseniri slu. noroiukoshjiigyuunyuu
kohiigyuunyuu
kafelate yuuguraugdakara itsaliahuuno
kahweore to yuukaraniha huransuhuunoair-tiketto


air-guest

stweew ppiotato


air-potato

<>

bo
vo
zo
so
to
lo
no
jo
xo
go
co
ho

bod
vod
zod
sod
tod
lod
nod
jod
xod
god
cod
hod


boe
voe
zoe
soe
toe
loe
noe
joe
xoe
goe
coe
hoe

t is leteral d b contra b switch t to represent d


boi
voi
zoi
soi
toi
loi
noi
joi
xoi
goi
coi
hoi


beu
veu
zeu
seu
teu
leu
neu
jeu
xeu
geu
ceu
heu


bai
vai
zai
sai
tai
lai
nai
jai
xai
gai
cai
hai


buo
vuo
zuo
suo
tuo
luo
nuo
juo
xuo
guo
cuo
huo

befr
ver
zer
serk
terd
ler
ner
jer
xer
gerb
cer
her

boif
voip
zoip
soiq
toiq
loiq
noiq
joip
xoip
goip
coip
hoiq


beuf
veuk
zeup
seup
teuq
leux
neuz
jeup
xeup
geuq
ceuq
heuq


baid
vaid
zaid
said
taid
laid
naid
jaid
xaid
gaid
caid
haid


boi
voi
zoi
soi
toi
loi
noi
joi
xoi
goi
coi
hoi


beu
veu
zeu
seu
teu
leu
neu
jeu
xeu
geud
ceu
heu


baida
vaida
zaide
saido
taide
laida
naide
jaido
xaida
gaiza
caido
haide

wapasapa
site
umaa naainomebabakaru alcokhol
alvcoo.l
alcool
tugikzrawsamikiytaidekirutokitonasjkaberide ni teesee
iikagennea hanisisiytewtreomosirokusuru ginou e nipopo kejinootuki
seehukuburezaa gakuran a akari nigennnonioi
b
atratenai ko kuksasi kusaindayuokekkousorehamotirontigaundakedo / motironsorewha tihaundakedo
el melhor a vorset
kanjoo s renter optopnal


retour a la start pagina
q fizi i tuisber


station ni yasasii
eko kankainee keezaiteki ari
tikyuuniyasasiishokubutuseui nogadobtusei yori teekarorii
de magarinha kookarorii a usibataagomitto suteru/nageru
nanionagerudejookenwakedesu


sakanaturibaddeemno namagusasahjj


hitoha /gsa sindaradokoikunokatoka dokoikutokanaite
d meg kics


hunyuanhya na tonl ba kimoti goe sawasawa de atemo alr mads je kizuita di i z nu lenks wer


ilse i nandaronandaro ha nont w kekka sirankara jeg n ilse i til di zietens ber war wer hhnamekosensei sinsennamekokakimnaguri ha rokku
ri rouking
kakuisute
sute
leimage
imuaxeEhotondoseikai o motopmetae
]
hotondioseikaidata incomre/comein
hotondoseikaisirtaitunomanikayumeehnonahhka
niiruhaiwakumnnjte yoirasii
yumenonaka jutugo genkeiin jootaidoosi o keiyoosi
unconciouly a rev sontyumijoo mo tekubi
umijoonotekubi d akarikilryl no hooga potential ga aruyoonakiisuru
griku wo kangaeteageyo""#45
demo ascii ga nankabusina isyounn ni natoo sorede nahhhhhsonobe ye hionto kiyoojanai
isogasiikara sajuuupounn hayaku kiriagre agetemo yamretemo nandakandade jikan o syhohi u hisietisimatta teita yoonajegkiisuru
itijikabnhodo toreba kiritori
sa ha keakujiitgtuniderukatojreg omoimaasu maghhh
oogirikayo daytanokayo ttekotodanakoonaa dics d meg
mio ha doreksanona mae nom yarosisulkk9/ kjitrai suki /sukidene'e
dmonde
sukidene ha kirai to yakkusanakutehya iken koto areu n yadoourbwa6,w4444444.0uio
l;k
6myik5yhjnrtgj.km31
uthf5rtfur
7 yu6h b1vuq wrecdREWYHRErふぇdshwrsfghdjmjn56ed7tegsjdm8jn5ytfg5,kmr67jntyuhgi,lo8u,.0l5kji7.0,tkyu6.,lmtkyju7.0uk
7mrdt4reutjnf.0prtdckxtgcyvihbrko67umkcgv7nrdtikjふぃcんsjkdんskmdmnjkfnjdkxvmesnjkmfdckm mfskmkgmgmtkeslmg,c
bsdrhgyrt
wsjkl;:][
\:;n5
n b53698o7y52 6htfhuanteini naruu/ huanteinih naruhh d gitoonami-cv sintqasdu,lufdgbhnjm,l.olxscbnlprfvb.;dedf\hmvj,mk7j3eserdf3lk7j4t.4,le58k6jtf3.s48td,lkyfi7a.3,sl65rdkwatasi wa/ wa'a de ii
くららしいきいhoogentositeha na+gasugidaro /gumosoposouppo suop@o noyoni
netanaratomo kaku sorehasoredeii kedon
nah
daremagatukatae yoi yuutemo[

市位置の医師らクラなき意味殻と二回口
jaa mihjikajkusitookeyo
aidoruonea d akarichatladey hiwaisunsh
sooyutyoto imiaikaete yuuna yamnete-eh/ d ajkari


n'n'nnanisore
dakaria meg klokkens ber niorituginii okuretaitara deaenai na koto kekkouu arun yakedo jeg dik


rokotuni yuukousairtamao osameru odsa osa nuinattara doosismasukaaoranaadekudasaaiimisonikomi-uddon-Udonlfomosirogarunasiwww d meg yorisinois_Yorouisiroishasirurajio 2.0 niitenzerodesuyo i akari a akaniporajiosd

kakmi gotea gaaru
mamore gaei ga nee dics d nakao-puruo a ,marinasc

moo/ tukiattyaeyo-swww-ww dakari
sooyuuimidene-ww
sooyuukankeinanone-www

hattenrtekuinqaimide-wwwato baffa jaanreesi na utimatuigaisonomamaa sitoo kara tadadesae yomimnikuuikunatoona koreoreno buin hh
kakusuto ha mitakunaru ga aru a jeg b kikusukara/ b surunatoiwarete yara/ry //surunatoiwarertara yari/ry ha naawa
hoodootokusyyuu ka sukosi entame ppoi nonaha'han owattya'au'u 'H'H'H'h'h'h
da akari


kaonopaatu ga haitiga rinkaku ga onaji huuhu de niteru
yuuhanasiga
noo ga jibun o miterutob ninsi sikibetu siteru toka su un possenekokke nekoge kemukujaras kke/ge/kenodougaoi otya de garagara no ato nondemoiirasii sakkin ha i de dekiru


nandekona henann nigenn meg ha ikiteikrenda a fassi e i e in en ennerpersonelite/ o algos mendostadanowarunori desu/sita


n yaadd hazukasii kara k yamete/ d akarinyanko nyankosan nyansan

kokesan koketyannakosan nekotyanhanagoede sekiku sii oh d akareuionasetusuno zpouka zouhuku
srtadgii onsogaooi
ion no bunputyoodsei
tomiyasui otonisiyatyoosuysui kikiyasui kikirtporiyasui kikiwakedurai
yomiyasui kakiyasui

joogewsoseroe koiiro bra y hjhanten usuiro und onoji iro i ue kesyio moyou aka no pinkuno hanaturugara
sankakubikini waiyaabikini sumiwakee supotuburasu
sumowakwe padpoimneter y handypoineter


sitatitiosasaeru:waiyaa
amma4ribnzikara / arienaihanasidee > tekootohqqzqnsqkqtqs
kodomoga umaretaani sifgotoyameta lwe hom i hus keeopeersukinara titidemio cici demo dasitaradoo guraidas tara dooda nsa sekuharas
bibonn dakara sekasaku siminpoul ni iteemo tanosimeenais n y otesakigikiyoo i hijikarasaki no sagyoonou ryokisgerschen. gE@S@n. gekke.n
je hu t zne gravuireid
idols bbno ba hh

らりととここみらこち
je steida q selvede jeg volen tas meg le geenoojins sina-privee hh auctioningesuemusyooni keitoosuru
wwkantqannni tarento yameyagaytrte m ouensitetanonihh kekkoons
sasiki sa iine sore iine
sore ha sukina nn desu

yusuuto meewaku tabugatoojirearenai keizokusite itijikamnijoo mama nihiraita siteriunoniAtS@n. atshen nber


nomikomenaiooh moett
ahha ahhauureh nomenai
nomikomenai ehheunheehun

imagpuusoitaranankadetekurushh
ijooseiyokusya ni narudakettuu tyuuno


pikorittolu


となのなもみちにすんららみらかちみみにsukunairyoonotanni


eejaneeyo
hakusyagagakakar h
vu nipopo : heyanihaittara teotatakyu,hibikebahnkyookiite, rehainai
donyoi
hibikinakereb imadsuna hanbetu
kasiha mionitaring ha tiisamweniootonisite koe no taryoowo hokyousuruga tugooiikamo
jibu nn nokoega tiisaito ookinbakoedenarigatinanokanigennkankei
fems dic a hom w hom ha kattadayonee i n dirt
adt a nigenn kankei bazeputha^^
geurco tetris and other
jeud video-game
kande iihanasanasihh

tintonl ne ga asokobe hihuiamatoohh nakajin dsu
sei hom ha erre i tassi bbnes w han dik ess sodre h
daitaifems onajuki
nan&dayo
nan'dayo
sorehasooto
siriure
hon enositaataritoka
oseba erre suu

akari muri gakkou koyou k
kyantinha kyarakabutte narikiride
sugoisitatokayuusi

yokyumokayoouhh

hh
gamirunjanaitone yo nigenn

kaisekidekimnnaihazu
hintioha _ _ _ _hh
tegakaroha np o fr o es hh
tookikiakniha artuikaenai neeyo
hhkakariiganaikarana kaiseki
ghh

maat7yanto marcdhants
Maatyato marchantsnemuukara akuryokuga tikaragahairanuu

nemuikara akuryokuga/sukunai /teni tikaragahairanai

nemuikara /sukunai akuryoku

sleepy maden me /lress /less akuryoku /weak tikara


eeyto bunsyou de miruto hutatuarunodesu
,murinitunagenaide
yuruyakani
imiga tunagatteru dedsuwu yoyoohoooororororoTEXT d hmujl/hmujl


anl^ siosodre ha mnenseino nai sozai de osoreku
hutatuwo mazete dasitekuru
r yekino houga taryooni detekitajotai
tinamini hainyuonto kankakuha on aji-younamon
-
nasakenaikanji-^^
darasinaikanji gaaruto aku ^ anl
-
ibutukan ibuti o dasau kyooretuna kankaku
o
seikansi sureba ikerukamo
danseiha dasukankakuha tipo kara sudeniarukara
fems ga wazawazayarunoha yoo wakaranai to iittemoiru
-
uea uraerikantyittyi su
-
hutuuni joseinokaradagahosiitona:a mag partnbers bar/hh

TEXT d hmujl/hmujl
takonaguri no takoha naguru hou ka; nagurareru hou janaku te, takoha udega, iya asijanaika/ ga hitono yonbai dearu toiu kotodesuka.
takotoiuikimono ga inai motaha sono go ga tukaenai bunka de ha dou hyoogen sureba iidesuka/-pon kit
z'arf video-game
kozelienr/homesTEXT d hmujl/hmujlTEXT OPL/olp
cablyand hobylandi lebis/sodreifem mosigondi nobilindio posziglondi
sukendio scamendole/dolspainen zejonk zcembekk zhangaluodoisi


sendigoln
consadgatt holestiakatt londegnaard monsiakuulans nonsednatt ponsadnaar
suigansaatia scalguanuonhuposl zensatt zcemkotto zhanraruolsett


fobnosset
vorkasten
calvocuodsgon hongonpolne lokkenles mostiomelleis nossetreido poduoneido
sondesgeffeddwlel scangankelns zensel zcinoivassk zhankelshen


lisenbarggens
esun dinken et en dinken est dinken sore anta antis ebun dinken je esun dinken je feroux/ esson eson dinken optimas ber/ ehun dinken baakls/

es ling ber
esun shoppen ber

edin lokk sendet

epn shokk ber als meg memor d merest
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/555-677c972c
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索