Entries

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

-件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

-件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/546-5d823337
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

melzented

caflobnoi hadilogan lombesan moflosan nongetreal pondetton
songettan scanvassetrlo zentalleljo zcenvaskandte zhangetan
e- karera ni
ajnupákusu urayamasii nah

a-un darekaga watasitati ni
a-eci- darekaga kimitati ni
kusu ne na «siyoohekáttar kodomotato motomoto hukusuu no imi desu ga utar tati ga tuite hekattar utar de tukawareru koto mo arimasu.
sió odango komeno ko o nerit ebanjoo ni si yude ta. iroiro ana aji de itadaku maturi no gotisou.


Tup ikasma vanpe 12 eci-kore kusu ne na kimitati ni ageru tame no desu yoouh

Hekáttar: e.kor sito hunna e-kore-p ne ja?

Kazúo: huci porónno en-kore-p ne.

Hekáttar: ajnupa'kusu. a-un-kore ka somo ki ruve ne va-

Kazúo: a-eci-kore somo ki jaku, pónno eci-kore kusu ne na.

Hekáttar: un.kore have? ijajirajkere;ku- no mokuteki ninshou setuji wa en-
sanninshou no wa naidesu.

itiran
en- un- watasitatui aite o hukumanai
e- e-ci omaetati
i-watrasitati aite o hukumu

nininshou wa shukaku to mokutekikaku ni katati no tigai gan aidesu ga imi wa tuujite imasu.
hemanta e-kar siri an?
nani o omaega tukutteru ka' tomo naniga omer o tukuteruka
tomo yakusemasuga kousha dearu kanousei wa mazu nai deshou


shozokukei ni naru
míci míci otoosan
oná onáha yobikakeni tukavanai titioya
un+u unúhu hahaoya yobikakenbirtukaenai
sut sucíhi sobo sobo yobikakenitukaenbai
ekás ekásihi soju yobikakeni tukawanai
jup jupíhi ani ueni onajiku
júpo júpo ani
sa sáha ane jouki
sápo sápo ane
ak akíhi otouto
mátak mátakihi anekara mita imouto
macírpe macírpehe anikara mita imouto saryu hou gen
po póho musuko
mátnepo mátnepoho musume

shozoku kei ni naranai ku-kor no
h+apo otoosan okaasan ooku hougen de
tótto okaawsasn
ekási ojiisan k-ekasi to ku.kor ekasi wa tukaikata ga sukosi tigai masu.
húci obaasan
acápo ojisan
unárpe obasan


sójne soto deru -ji
isám nakunaru -ji
en- watasi ni
kik tataku -ta
hóskino sakini
akkari kuraberuni
pá tosi
poró ookiku -ji
irára itazurasuru -ji
yaja,ka

jakka to sitemo
utéki suruna
néno douyouni
hani meireibunde saogo ni oki nen o osugoki o simesu.
súnke usotuku -ji


Sinep Ikasma Vanpe 11 ku-jupo en-kik na oniityan boku o butta

Keita: totto1 totto!

Unarpe: e-kor totto sojne wa isam ve. makanak eci-iki siri an?

Keita: uranpe! ku-jupo en-kik na!

Yupo: Keita hoskino en-kik kusu, kani ka ku-kik ruve ne.

Unarpe: e-akihi akkari e-paha poro p ne va, e-aki irara jakka iteki neni iki hani!

Keita: sunke have ne. kani ku-kik ka somo ki.makanak e-iki siri an?

cep ku-kojki siri ne.
vakka ku-ta siri ne.
tonoto ku-ku siri ne.

hemanta ek have an?
pirka menoko ek have ne.
kunne kamuj ek have ne.
e-kor seta ek have ne.


kamuj e-nukar amkir ja?
pevre_as hi ta kinakar_as.

musvcline feminine
hemanta e-hosipi ja? hemamnta hempara hosippa_an ja?
e-sinki humik? sinki_an humi?
su e-huraje jak pirka. su a-huraje jak pirka.
tonoto e-hok va e-ek? tonoto a-hok va a-arki_an?
cep e-e rusuj ja? cep a.e rusuj ja?
hunak un e-arpa? hunak un paje_an?
kani ka juk ku-kojki.

kani anak ku-nepki ruve ne.
coka ka kamuj c-sitoma va.
eani patek e-sinot siri ne.

aoka ka paje_an jak pirka.
kani hem ku-rusuj.
ecioka anak Gakusei eci-ne ruve?
numan coka-patek hisippaas.

tonoto a-ku.
kisaraha kunne seta ku-kor seta ne.
cape-or-va cep a-eikka.
siri have moto wa meni mieru jijitu to koe desuga
ruve ne? ya ruve an? nado de wa hanasite ga nani ni tuite hanasiteruka o simesiteimasu
siri de a meni mieta koto kara no suisoku de arukoto o simesimasu.

menoko ihuraje kor an siri ne.
onna ga sentaku o site iru you da

makanak e-iki sir an?

nai o siterun dai

tekisutio naka no pirka aep ku-kar siri ne va wa aite ga miteru koto ni setumei suru baai nio desu.

have an? wa kiita koto kara no handan desu.

makanak iki va nispa ne have an? dooyatte yuuhuku ni nata nokasojenpa_an ciki no an ya a-hok yak purka no a- wa nininshoukeishou to iimasu
toku ni josei kara seijindanisi nitaisi tukawaremasu.
mata hitori ni taisitemo hukusuukei de ytukawaremasu.

numan e-ek va nisatta e-hosipi have?

keishou de
numan arki_an va nisatta hosippa_an have?hokú otto
mat tuma
kátkemat josei e keii o kome yobu iikata
n+ispa -san keii o kome te jyonbu kotoba
ku-kor nispa de waga dannasama otto o keiio klme yobu toki no iikata
havé koe
have ne to iu hanasi desu
aép tabemono
akúruj sakegasuki -ji
tónoto sake
sak kaku -ta
monásap isogasii -ja
hikusu nanode
kusu ha nanionani suru tame ni to tukaeru tokoro gatigau.
ekánok demukaeru -ta
sójenpa sotoe deru -ji
hok -kau -ta


Vanpe 10 tonoto a-hok jak pirka osake katte kite kudasai

Hokuhu: ku-kor katkemat, makanak e-iki siri an?

Macihi: Sasaki nispa ek have ne kusu, pirka aep ku-kar siri ne va.

Hokuhu: Sasak8i nispa ikuruj kur ne korka, tonoto ka a-sak.

Macihi: ku-monasap hikusu, a-ekanok ku su sojenpa_an ciki tonoto a-hok jak pirka.káni cóka aite o hukumanai
eáni ecio´ka

sinúma oká
asínuma aoká aite o huku mu

hutuuni wa nui nshou setu ji de simesareru jishoudesukara tukawareru wa kyou chou suru toki ni narimasu.
ka, anakne, hem, patek o tomonautoki ni sityousaremasu.
kani ka ku-ipe rusuj na. boku mo onaka suita yoh.

ninshou daimei si o tukaukara to ninshou setuji o shou ryaku wa saremasen.

shudai tosite nowa
anakne ,nak hutatuni youhou no tigai wa arimasen.
soremo
ka aishou wa isam ya eajkap de hiteisareru baai no sakki ni okare masu.
nep nej no atio ni okarete nanika doko ka to yakusareru koto mo arimasu.

aremo koremo
hem kato tigai jheiretu desu.

dakebakari
paytek
gentei desu.
kamuj ajnu rajke desuga konomama dew kuma ga ni nge ka hingeno kumag
tomo kaishakusaremasu
huteininshou o tukaimasu.
ajnu a-rajke
sisite
kamuj or va toiukatati nisite
kuma ni korosaretab to iu bun ga dekimasu.pévre wakai
juk sika
kamúj higuma
sitóma osoreru -ta
-or-va ni yotte
ájnu ningen
rájke korosu -ta
orúspe hanasi
nu kiku -ta
ámkir sitakoto aru -ta
numá taimou
húre akaku- ji
kúnne kuroku aru -ji
páse omoku, totemo
jakun naraba
kirá nigeru -ji
Sinepesanpe 9 kamuj-or-va ajnu a-rajke kuma ni hito korosareta

Ekasi: kani ka ku-pevre hi ta juk ka ku-kojk, kamuj ka ku-kojki.

Mippo: kamuj e-sitoma somo ki ja?

kamuj or va ajnu a-rajke oruspe ku-nu amkir.

Ekasi: numaha hure-p anak a-sitoma-p ne ruve ne korka, numanaha kunne kamuj anak pase kamuj ne ruve ne.

Mippo: kani anak kamuj ku-nukar jakun ku-kira nankor.

shake i ainu
sakana demo juu demo jiyuni totteita jiki
karera no shushoku ga sake desita
mi wa sansairui to nabe nisite
ohav de taberu.
kakav ya kurki ya atkocike wa komakaku kizande up mabusi
negi sio no ajide citatap nisite desu.
sake o nama de teiiti ni turusite suibun ga nuketa mono o usuku kittari hini abuttari site tabemasu
ruibe no na de nihonno inshokuten de dasareteimasu.Tarou: ku-kor seta sikihi poro.
Jirou: ku-kor seta saraha isam
Sanrou: ku.kor seta honihi kunne.
Sirou: ku-kor seta etuhu tanne.
Gorou: ku-kor seta kisaraha takne.

isam ga naku
retar siroi
kunne kuroi
tanne nagai
takne mijikaiku-kor makiri
e-nupehe
ku-tokujehe
ci-kor seta
e-asuruhu
acapo sikihi
unarpe-kor topenpe
sipe ciporoho
cep paroho
a.kor pet

citatap «ne» a-kar pe ne. no ne wa dearu no imi dewanaku sorede ya hitoride no de noimi ni narimasu.

sinen «ne» k-an ruve ne. watasui hitoride kurasiteimasita
ci-tatap watasitati ga kizanda mono
kono p wa a-kar pe jinkou butu
nio pe to onaji kotoba desu.
kaionsetu no ato nanode p desu.
sionno ato dewa pe desu.
cep no sakana mo watasitati ga taberu mk0opno desu.
tanpe kore mo kono mono desu
meisi o tukuraremasu.
yoninshou wa seken uippan no hito wa to iuyouna tukaware desu.

hutei ninshou to mo iware
nihongo no hyoutou dake kizande taberu nio toka
uma ga korosareta noyou ni ukemi no bun wo tukurimasu.

umma a-rajke

kakavehe patek a-tata va a-e ruve


shozokukei tukuruikata

sapá sapáha atama
hújpe hújpehe kanzou
etú etúhu hana

gainenkei kara aruteido kisokude tukuraemasu.
saigono oto ni yotte desu.
kaionsetu de wa gainenkeiga tankei ni onajiku matawa ha-gyou to sakinooto o awasemasu katati ga shozokukei desu.

tuj tujéhe harawata
kaáv kakávehe hyoutou

j,w de wa ehe otuketakatati desu.

kisár kisáraha mimi
up upíhi sirako
mim mimíhi niku
nan na+uhu kao
tek tekéhe te
par paróho kuti
cipór cipóroho tamago sakana no

j,v igaide heionsetu de owatteru baai tan go go toni oboete kudasai.acápo ojisan
kárku oi
sípe shake
tan kono
mim sakana nado niku
cipór tamago
ijótta itiban no
tánpe kore
hemánta an nan desuka
kakáv sakana atama no nankotu
citátap nuta, namano sozai, tataki kizande awaseta ryouri
kar tukuru -ta
táta kizamu -ta
up sakana no sirako
omáre no basho nado oireru -ta
kur no jhitio genteiga thituyouTupesanpe 8 mimihi ka ciporoho ka niku mo sujiko mo

Acapo: sipe ku-kojki va ku-supa kusu e.

Karku: keraan humi!

Acapo: tan cep anak mimihi ka, ciporoho ka iyotta keraan.

Karku: tanpe hemanta an?

Acapo: kakavehe ne ruve ne.

citatap ne a-kar pe ne.

Karku: kakavehe patek a-tata va a-e ruve?

Acapo: upihi ka a-omare ruve ne. atkocike omare kur ka an.

TEXT:slomnoi
helkomosuos
cahbovleise handiomalje mondikmeile noplinkmaile podlinkmeilr
songimolveisa scemalignoilte zenveile zcemkelileie zhankaleigte

hutarikiyi yuandis du y je ha/
messalioko
sengatterro
cenisal hemidsat lemigaul moenisag nobisav posilab
sonisak scanikolvcon zenigaf zcemijolsdf zhanisobv


esun dinken et en dinken est dinken sore anta antis ebun dinken je esun dinken je feroux/ esson eson dinken optimas ber/ ehun dinken baakls/

es ling ber
esun shoppen ber

edin lokk sendet

epn shokk ber als meg memor d merest

estun seh gesunt ber/

esin hint a le wuotment/quotment s quiz


edon missher ment nahh


estern hogh leveld quols hh/
somolikaleie現在メンテナンス中です。

現在、緊急メンテナンスを行っております。
恐れ入りますが、しばらく時間を置いてからアクセスするようお願いいたします。
FC2フォーラム
FC2インフォメーションブログ
最新障害情報・メンテナンス情報ブログ
lenikonf
lekentoon nen
cinosinop holisobik lobinogis monigokils nojisobink podilabos
sognipamis shuli-scunimos zenigavols zve-zcekilaguiesu zhalohanos


milkanodvieno
songekeile
sbelikkensobv
slezentmainertment
celocomuo helopalooj lensebocuov mosjefkalgo nobgasio potogresvi
sumolvo scliscome zulisvonk zcemisnosk zhalizfonsdel
関連記事

0件のコメント

コメントの投稿

新規
投稿した内容は管理者にだけ閲覧出来ます

0件のトラックバック

トラックバックURL
http://scavui.blog22.fc2.com/tb.php/546-5d823337
この記事に対してトラックバックを送信する(FC2ブログユーザー)

Appendix

プロフィール

je_luo d'hishwards

Author:je_luo d'hishwards
FC2ブログへようこそ!

ブログ内検索

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。